РУС АДЫГ

ШышъхьэIум И 12-Р — физкультурникым И Маф

14.08.2017

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Физкультурникым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Физкультурэмрэ спортымрэ зисэнэхьат хъугъэхэм ямызакъоу, зипкъышъол, зипсауныгъэ зыгъэпытэрэ пстэури мы мэфэкIым зэрепхых.

Спортым цIыфым иIэпкъ-лъэпкъ епсыхьэ, ицыхьэ нахь зытелъыжь ешIы, иIэдэбныгъэ хегъахъо, текIоныгъакIэхэм афепIу. Лъэпкъэу къызыхэкIыгъэхэм, динэу алэжьырэм ямылъытыгъэу нэбгырэ миллион пчъагъэхэр спортым зэрэдунаеу щызэрепхых.

Адыгеир спортивнэ республикэу щыт. Республикэм ищытхъу Урысыем имызакъоу, IэкIыб къэралыгъохэми ащязыгъэIорэ тиспортсменхэм ятекIоныгъэхэм тарэгушхо. Физическэ культурэмкIэ кIэлэегъаджэхэу, тренерхэу спортсмен ныбжьыкIэхэм ягъэсэнкIэ Iофышхо зыпшъэ дэкIыхэрэми непэ шъхьафэу «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо.

Адыгеим щыпсэухэу ыкIи спортым пыщагъэхэу республикэм испорт еджапIэхэм ачIэсхэм, ахэр къэзыухыгъэхэм ягъэхъагъэхэм арыгушхохэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. Республикэм иIэшъхьэтетхэми ащкIэ зи къатенэрэп, спортым нахьыбэ пыщагъэ хъуным иамалхэр зэрахьэх. Мы аужырэ илъэсхэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр республикэм щызэхащэ, спорт псэолъакIэхэр агъэпсых, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! ШъуимэфэкIкIэ джыри зэ тышъуфэгушIо. Адыгэ Республикэм ис пстэуми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, спортсменхэм текIоныгъакIэхэр ашIынэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр
пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу    
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм 
и Тхьаматэу 
КЪУМПIЫЛ Мурат
             Владимир НАРОЖНЫЙВозврат к списку