РУС АДЫГ

Тыгъэгъазэм и 20-р — Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

20.12.2017

Щынэгъончъагъэм икъулыкъухэм ащылажьэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — Урысыем икъэралыгъо щынэгъончъагъэкIэ къулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэшI гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъуфэгушIо!

Iоф къиным, ау цIыфхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэм — уихэгъэгу уфэлэжьэным, къэралыгъоу узыщыпсэурэм илъэпкъ федэхэр къэуухъумэнхэм япхыгъэ Iофышхом шъуищыIэныгъэ фэшъогъэIорышIэ.

Пшъэрылъэу шъуиIэр къинэу щыт, шъузыфэгъэзагъэм хэшIыкIышхо фышъуиIэн, лIыхъужъныгъэрэ пытагъэрэ шъухэлъын фае. Къэралыгъом шъуаплIэIу къырилъхьэрэ пшъэрылъхэр псынкIэу ыкIи тэрэзэу зэшIохыгъэнхэм шъузэрэфытегъэпсыхьагъэр мызэу, мытIоу къэжъугъэшъыпкъэжьыгъ.

ЦIыф лъэпкъыбэмэ ялIыкIохэр зыщыпсэухэрэ тиреспубликэ социальнэ ыкIи политикэ зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ, цIыфхэр щынэгъончъэу псэунхэмкIэ, IэкIоцI ыкIи IэкIыб къэрал кIочIэ бзаджэхэм ахэр ащыухъумэгъэнхэмкIэ бэ шъо зэшIошъухырэр.

Щынэгъончъагъэм икъулыкъухэм тихэгъэгу мэхьанэу щыряIэм мафэ къэс нахь хэхъо. Адыгеим изыпкъитыныгъэ, республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ тапэкIи зэхъокIыныгъэшIухэр афэхъунхэм шъунаIэ зэрэтежъугъэтыщтым тицыхьэ пытэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо Iоф мыпсынкIэу жъугъэцакIэрэм гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнхэу!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙВозврат к списку