РУС АДЫГ

Къэгъэгъэ блэрхэр кIэлъыралъхьагъэх

18.02.2018

Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу Мыекъуапэ и Гупчэ мемориал къэгъэгъэ блэрхэр кIэлъыралъхьагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Хэгъэгур къаухъумэзэ фэхыгъэхэр агу къагъэкIыжьынхэу а чIыпIэм къекIолIагъэх Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, ветеранхэр, общественнэ организациехэмрэ патриотическэ объединениехэмрэ яактивистхэр, кIэлэеджакIохэр, республикэм щыпсэухэрэр.

Мы мафэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум — автомобильхэм якъызэпэчъэн хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

«Непэ республикэм щыпсэурэ пэпчъ мы мафэм епэсыгъэ уасэ фешIы. Тихэгъэгу унагъо исэпщтын Хэгъэгу зэошхом къыздихьыгъэ хьазабыр зэхимышIагъэу. Мы мафэм тхэмытыжьхэр тыгу къэтэгъэкIыжьых. Тятэжъхэмрэ тятэжъ пIашъэхэмрэ ялIыхъужъныгъэ зэкIэхэми тыгу илъын фае. Непэрэ Iофтхьабзэр хэгъэгум иухъумакIохэр зэрэтщымыгъупшэхэрэм ишыхьат. НыбжьыкIэхэр патриотхэу пIугъэнхэмкIэ IофшIэнэу зэкIэхэми дгъэцакIэрэм изы Iахьэу ар щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым автомобиль колоннэхэр гъогуитIукIэ кIощтых: Мыекъуапэ — Пэнэжьыкъуай — Адыгэкъал — Щынджый — Афыпсып — Хьащтыку; Мыекъуапэ — Красногвардейскэр — Хьакурынэхьабл — Кощхьабл — Джаджэр. А къызэпэчъэным тегъэпсыхьагъэу митингхэр щыIэщтых, саугъэтхэм къэгъэгъэ блэрхэр акIалъыралъхьащтых, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеир шъхьафит зышIыжьыгъэ лIыхъужъхэр ащымыгъупшэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуахыщтых.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: 1943-рэ илъэсым щылэ мазэм Адыгеир шъхьафит шIыжьыгъэныр зыщаублагъэр псэупIэу Дахъор ары. Щылэ мазэм ыкIэм нэс Дзэ Плъыжьым ичастьхэм техакIохэр Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэм арафыгъэх. Красногвардейскэ районыр мэзаем и 2-м, Теуцожь районыр — мэзаем и 4-м шъхьафит ашIыжьыгъэх. 1943-рэ илъэсым мэзаем и 18-м Дзэ Плъыжьым ичастьхэм Тэхъутэмыкъое районым, къуаджэхэу Афыпсыпэрэ Псэйтыкурэ нэмыц техакIохэр адафыжьыгъэх. А мафэр ары республикэр шъхьафит зашIыжьыгъэ мафэкIэ алъытэрэр.

Заом илъэхъан Адыгеим щыщ нэбгырэ мин 80-у дащыгъагъэм щыщэу мин 33-м ехъур хэкIодагъ. ТичIыпIэгъухэм, зэкI пIоми хъунэу, наградэхэр къафагъэшъошагъэх, нэбгырэ 59-р Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ хъугъэх ыкIи Щытхъум иордени 3 къафагъэшъошагъ.

Непэ Хэгъэгу зэошхом иветеран 215-рэ республикэм щэпсэу, Ленинград къызадзыхьэм ащ дэсыгъэ нэбгырэ 31-рэ ыкIи тылым щылэжьэгъэ мини 3,5-рэ фэдиз.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку