РУС АДЫГ

Гъогум ишIынкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъущт

04.09.2017

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным федеральнэ хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм пшъэрылъ афишIыгъ Адыгэ Республикэм иIэшъхьэтетхэм къаIэтыгъэ Iофыгъоу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум ишIынкIэ ахъщэ къыхэгъэкIыгъэным ехьылIагъэхэм ахэплъэнхэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зигугъу къэтшIыгъэ гъогум ишIынкIэ Iофхэм язытет бэмышIэу Владимир Путиным дыриIэгъэ зэIукIэгъум къыщыфиIотагъ.

Автомобиль гъогум иапэрэ Iахьэу километри 9,4-рэ зикIыхьагъэр федеральнэ программэу «Урысыем итранспорт системэ 2002 — 2010-рэ илъэсхэм уахътэм диштэу гъэпсыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ашIыгъ. Километри 10 зикIыхьэгъэщт ятIонэрэ Iахьми, километри 6 зикIыхьэгъэщт ящэнэрэ Iахьми ягъэпсын проектым къыщыдэлъытагъ.

Автомобиль гъогум иятIонэрэ Iахь игъэпсынкIэ Iизын къаратыгъах, сомэ миллиард 1,9-рэ фэдиз ащ пэIухьащт. Проектым ипхырыщынкIэ федеральнэ гупчэр къадеIэн фае.

Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогур ашIын фаеу зыкIэхъугъэр автомобильхэм зэрахэхъуагъэр ары. Мыекъуапэ пхырыкIырэ гъогумкIэ хэгъэгум икъэлэ анахь инхэми, зекIо кластерми, хы ШIуцIэ Iушъоми алъэIэсых.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, кIымафэрэ чэщ-зымафэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ автомобиль мин 37-рэ фэдиз щэзекIо, гъэмафэрэ ахэм япчъагъэ фэдищкIэ нахьыбэ мэхъу. Керчь хытIуалэм лъэмыдж зэрэтыралъхьагъэм епхыгъэу Мыекъуапэ зэпызычыщт автомобильхэм япчъагъэ нахьыбэ хъунэу енэгуех.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку