РУС АДЫГ

Инвестициехэр Адыгеим нахьыбэу къыхалъхьэ хъугъэ

29.05.2018

Инвестициехэр къызэрэхалъхьэрэм ылъэныкъокIэ Адыгеим иIофхэр нахьышIу хъугъэх. Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрахалъхьэрэр къэзыушыхьатырэ рейтингым нафэ къызэришIыгъэмкIэ, тиреспубликэ мы лъэныкъомкIэ нахь дэкIоягъ, позицие 19-кIэ щылъыкIотагъ.

АНО-у «ПроектыкIэхэм япхырыгъэкIынкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентств» зыфиIорэм ащкIэ макъэ къыгъэIугъ. Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрахалъхьэрэм епхыгъэ рейтингым икIэуххэр дунэе экономическэ форумэу Санкт-Петербург щыкIорэм — Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыхэлажьэрэм щызэфахьысыжьыгъэх.

Инвестициеу къахалъхьэрэм ибагъэкIэ анахьэу лъыкIотэгъэ шъолъырхэм Адыгеир ахалъытагъ. АСИ-м испециалистхэм зэрэхагъэунэфыкIырэмкIэ, бизнесыр республикэм щызэхэщэгъэнымкIэ социальнэ, экономикэ, политикэ амалэу щыIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофышхо зэрашIагъэр а рейтингым икIэуххэм дэгъоу къагъэлъэгъуагъ.

БизнесымкIэ шъолъырхэм Iофхэр нахьышIоу ащызэхащэнхэм хабзэм икъулыкъухэм акIуачIэ зэрэрахьылIэрэм бизнес-сообществэм уасэу къыфишIырэр а рейтингым хэтэлъагъо.

Инвестициехэр Адыгеим къызэрэхалъхьэрэмкIэ уплъэкIунхэр зызэхащэхэм, лъэныкъо заулэхэм Iофхэр нахь зэращылъыкIотагъэхэр къэнэфагъ. Административнэ пэрыохъухэм къакIегъэчыгъэнымкIэ, предприятиехэр затхырэ, псэолъэшIынымкIэ Iизын къазыратырэ, газ, электрическэ сетьхэм зыпашIэрэ, чIыгу Iахьхэр кадастрэ учетым загъэуцурэ пIалъэхэр къегъэIыхыгъэнхэмкIэ Iофышхо ашIагъ.

Ащ нэмыкIэу предпринимательствэм IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ инфраструктурэу зэхащэрэр гъэхъагъэ хэлъэу агъэфедэ, хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ бизнесымрэ зэупчIыжьых, инфраструктурэхэмкIэ пэрыохъухэу щыIагъэхэр дагъэзыжьых, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ IэпыIэгъу афэхъух, инвестиционнэ проектхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зы чIыпIэм щагъэцакIэх. Инвестиционнэ проектышхохэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэмкIэ 2017-рэ илъэсым унашъохэр аштагъэх. Ащ фэдэ инвестиционнэ проектхэр зэрэпхыращыщтхэм ишIуагъэкIэ, республикэм иэкономикэ сомэ миллиард 30-м ехъу къыхахыщт ыкIи IофшIэпIэ чIыпIэ 2500-м ехъу зэхащэщт.

«Инвестициехэм алъэныкъокIэ Адыгеим иIофхэр нахь лъыкIотагъэх, стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ зэхигъэуцогъэ рейтингым икIэуххэм ар къагъэлъагъо. РеспубликэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI. Предпринимательхэмрэ экспертхэмрэ яупчIыжьхэзэ ар зэхагъэуцуагъ. Адыгеир нэмыкI шъолъырхэм янэкъокъунымкIэ амалэу щыIэхэр, инвесторхэм ящыкIэгъэ амалхэр афызэхэщэгъэнхэмкIэ Iофышхо зэрэтшIагъэр ащ къеушыхьаты», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, инвестиционнэ политикэу тиреспубликэ щызэрахьэрэм Адыгеим иэкономикэ зимылъку къыхэзылъхьэ зышIоигъохэм амал арегъэгъоты яшIоигъоныгъэ къадэхъунэу. Ащ ишIуагъэкIэ экономикэм зэхъокIыныгъэшIухэр къыщэхъух, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIи нахь зыкъеIэты. Арышъ, бизнесым изехьанкIэ республикэм Iофэу щашIэрэри нахь агъэлъэшыщт.Возврат к списку