РУС АДЫГ

ЖКХ-мкIэ Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэнкIэ Адыгеим я 2-рэ чIыпIэр ыубытыгъ

14.07.2017

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ышIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэу унэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэхьыгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ хэгъэгум ишъолъырхэм ямедиарейтинг пэрытныгъэ щызыIыгъхэм Адыгеир ахэхьагъ.

Къэбар-аналитическэ системэу «Медиалогия» зыфиIорэм къызэритыгъэмкIэ, ЖКХ-м ылъэныкъокIэ мэкъуогъум республикэм имедиаиндекс 427,2-рэ хъугъэ, нэмыкI регионхэм ягъэпшагъэмэ, ар хэпшIыкIэу нахьыб.

КъэбарлъыгъэIэс амал мин 40-м ехъур: телевидениер, радиор, гъэзетхэр, журналхэр, информационнэ агентствэхэр, интернет-СМИ-хэр IэубытыпIэ къызыфашIыхэзэ, рейтингыр зэхагъэуцуагъ.

Адыгеим рейтингым ятIонэрэ чIыпIэр щиубытыгъ, апэрэм итыр Челябинскэ хэкур, я 3-рэ чIыпIэм — Дагъыстан ары. Я 9-рэ, я 10-рэ чIыпIэхэр зыубытыгъэхэр Москварэ Мурманскэ хэкумрэ. ЖКХ-м ылъэныкъокIэ жъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэнкIэ анахь хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу Адыгеим къыщыхъугъэу экспертхэм алъытагъэр социальнэ лъэныкъомкIэ Адыгеим иминистрэхэм я Кабинетрэ инвестициехэмкIэ Агентствэмрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм Петербург щыкIогъэ Дунэе экономическэ форумым зэрэщызэдыкIэтхагъэхэр ары. Ащ къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ агентствэм идиректорэу Илья Ковалевымрэ социальнэ инфраструктурэр уахътэм диштэу зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ, социальнэ лъэныкъом нахьыбэу инвестициехэр къыхэлъхьэгъэнхэмкIэ ыкIи Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэнкIэ зэдэлэжьэнхэу зэзэгъыгъэх.

ЗэхэонкIэ щынагъоу щыт унэхэр зэхэкъутэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ программэм игъэцэкIэнкIи Адыгеим гъэхъагъэхэр ышIыгъэх. Росстатым къызэритыгъэмкIэ, ащкIэ тиреспубликэ я 83-рэ чIыпIэм ит.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэу зэхэонкIэ щынагъоу щыт унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэм ехьылIагъэхэр Адыгеим щагъэцакIэу заублэгъагъэр 2011-рэ илъэсыр ары. Ахэм афэдэхэм къачIащыжьыщтхэм апае унитIу Iоныгъом атынэу ыкIи программэм игъэцэкIэн аухынэу рахъухьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку