РУС АДЫГ

Аныбжь емылъытыгъэу...

13.02.2018

Урысые граждан-патриотическэ проектэу «ЛIыхъужъныгъэ зезыхьэгъэ кIэлэцIыкIухэр» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэм къадыхэлъытагъэу цIыфым ищыIэныгъэ къэгъэнэжьыгъэнымкIэ лIыгъэ къызхэфэгъэ зыныбжь имыкъугъэхэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ афэгушIуагъ, ахэм къалэжьыгъэ щытхъу тхылъхэр ыкIи шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. Мы Iофтхьабзэм икIэщакIу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм илIыкIохэр, нэмыкIхэри. АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэм къатефэрэ тын лъапIэхэр ежь ышъхьэкIэ аритыжьын амал зэриIэм зэрэрыгушхорэр къыIуагъ.

— Тисабыйхэм къахэфэгъэ лIыхъужъныгъэм тытегущыIэн, ахэм тызэрафэразэр ятIон амал непэрэ зэIукIэм къытеты. ЧIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу шъуафэхъугъ, ошIэ-дэмышIэм илъэхъан псынкIэу шъузэрэзекIуагъэм ишIуагъэкIэ тхьамыкIагъо къэхъугъэп. ШъуныбжьыкIэ дэд нахь мышIэми, лIыгъэ къышъухэфагъ, цIыфым IэпыIэгъу шъуфэхъуным шъузэрэфэхьазырыр къэжъугъэлъэгъуагъ. Ары пстэуми анахь шъхьаIэр, ар тапэкIи зыдэшъуIыгъ. ЦIыфыгъэшхо шъухэлъэу шъузыпIугъэ ыкIи шъузыгъэсэгъэ ны-тыхэм, кIэлэегъаджэхэм сафэраз. Еджэным, спортым, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъэгъэшIухэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КъэгъэнэжьэкIо сэнэхьатыр къыхэзыхы, ищыIэныгъэ гъогу ащ езыпхы зышIоигъо кIэлэцIыкIухэм УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэ ипащэхэм анаIэ къатырадзэнэу, ащкIэ IэпыIэгъу къафэхъунхэу республикэм ипащэ къариIуагъ.

Нэужым зыныбжь имыкъугъэхэм афагъэшъошэгъэ щытхъу тхылъхэр ыкIи шIухьафтынхэр АР-м и ЛIышъхьэ аритыжьыгъэх, ахэм джыри зэ афэгушIуагъ.

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ щыпсэурэ Къулэ Амир илъэс 15 нахь ымыныбжьыми, лIыхъужъныгъэ зэрихьагъ, машIор къызкIэнэгъэ унэм исыгъэ хъулъфыгъэр къыгъэнэжьыгъ.

— 2017-рэ илъэсым, мэлылъфэгъу мафэ горэм тренировкэм сыкъикIыжьызэ, сыкъызыблэкIырэ унэр машIом зэрэзэлъиштагъэр слъэгъугъэ. Къэлапчъэр егъэтыгъэу къычIэкIыгъэти, ащ сызэпырыпкIи, щагум сыдэпкIагъ. Мы уахътэм унэ кIоцIым машIор итыгъ, арыти апэдэдэ ащ исыгъэ хъулъфыгъэм IэпыIэгъу сыфэхъугъ, ащ ыуж машIор згъэкIосагъэ, — къеIуатэ Амир.

Къулэ Амир лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм осэшIу къыфашIыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъазэ ар Москва рагъэблэгъагъ, форумэу «Маленький герой» зыфиIорэм хэлэжьагъ, Щытхъу тхылърэ шIухьафтынрэ къыфагъэшъошагъэх. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм арыс кIэлэцIыкIухэу цIыфхэр къэзыгъэнэжьыгъэхэр, лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэр мыщ щаугъоигъэх. Ахэм ахэтыгъ Къулэ Амири.

Даниил Луневым, Александр Малофеевым, Денис Смакотиным машIом игъэкIосэнкIэ лIыхъужъныгъэ къахэфагъ. Арина Первушинам апэрэ классым ис кIэлэеджакIор псым ытхьалэу зелъэгъум, зы такъикъи емыгупшысэу ащ IэпыIэгъу фэхъугъ, сабыир къыгъэнэжьыгъ.Возврат к списку