РУС АДЫГ

ШышъхьэIум и 8-р — физкультурникым и Маф

08.08.2020

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Физкультурникым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Адыгеим ренэу ищытхъу чыжьэу агъэIугъ испортсмен шIагъохэмрэ испортивнэ гъэхъагъэхэмрэ. ТичIыпIэгъухэм урысые спортыр дунэе лъэгапIэхэм къызэращагъэлъагъорэм ыкIи спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ тиреспубликэ урысые, дунэе зэнэкъокъухэр зэрэщыкIохэрэм тарэгушхо.

Анахьэу етIани тызгъэгушIорэр республикэм спортымкIэ игъэхъэгъэ инхэм цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ физкультурнэ движениер алъапсэу зэрэщытыр ары. Спортсмен цIэрыIо хъущтхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэри щыI. Физкультурэмрэ спортымрэ зисэнэхьат хъугъэхэм тызэрафэразэр къатIомэ тшIоигъу. Ахэр яIоф фэшъыпкъэх, щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым ныбжьыкIэхэр фэщэгъэнхэмкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуимурад дахэхэр къыжъудэхъунхэу, джыри нахь гъэхъэгъэ инхэм шъуакъыфэкIонэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу  
КъумпIыл Мурат
             Владимир НарожныйВозврат к списку