РУС АДЫГ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

25.04.2020

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Дышъэ щэбзэщищрэ жъогъо пшIыкIутIурэ зытет быракъ уцышъоу лIэшIэгъу пчъагъэмэ къазэпырахыгъэм — Адыгеим икъэралыгъо тамыгъэ шъхьаIэхэм зэу ащыщым республикэм исхэмкIэ мэхьанэшхо иI.

Адыгеим и Къэралыгъо быракъэу тарихъ гъогушхо лъэпкъым къызэрикIугъэр къэзыушыхьатырэм, тятэжъ пIашъэхэу щытхъушхо къэзылэжьыгъэхэм, тичIыгу гупсэ, ащ щыпсэухэрэм лъэшэу тарэгушхо.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ тапэкIи тызэрэзэкъуигъэуцощтым, текIоныгъакIэхэм тыкъызэрафиIэтыщтым, щыIэныгъэм исыд фэдэрэ лъэныкъуи гъэхъэгъакIэхэр зэрэщытигъэшIыщтхэм тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу, гушIуагъом шъущымыкIэнэу, IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу, шъуиунагъохэм гуфэбэныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ арылъынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регионкъутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку