РУС АДЫГ

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Маф

22.08.2019

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Быракъэу фыжь-шхъонтIэ-плъыжь шъолъырхэр зэрыкIорэм тихэгъэгу итарихъи, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэу ащ щыпсэухэрэм языкIыныгъи къегъэлъагъох.

Урысыем щыпсэурэ цIыфхэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэр, хэгъэгумкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэшIагъэхэр хагъэунэфыкIхэ зыхъукIэ, ренэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ агъаIэ ыкIи и Къэралыгъо гимн къырагъаIо. Ащ фэдэ лъэхъанхэм Урысыем лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу щыпсэухэрэм ялIыкIо пэпчъ хэгъэгум изы Iахьэу зэрэщытыр, ащ къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр нахь зэхешIыкIы.

Тикъэралыгъо нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным, ащ ищытхъу джыри нахь чыжьэу Iуным Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм тапэкIи яIахь зэрэхашIыхьащ- тым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, дунаир мамырэу, шъуиунагъохэм гушIуагъо арылъэу шъупсэунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу 
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
КъумпIыл Мурат              Владимир НарожныйВозврат к списку