РУС АДЫГ

Мэкъуогъум и 17-р – медицинэ IофышIэм и Маф

17.06.2018

Псауныгъэм икъэухъумэн фэлажьэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — медицинэ IофышIэм и Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ пшъэрылъышхо шъогъэцакIэ. ШIэныгъэ куу, IэпэIэсэныгъэ ин, щэIагъэ зиIэхэр, зышъхьамысыжьэу лажьэхэрэр, цIыф-хэм гукIэгъу афызиIэхэр ары медицинэ сэнэхьатхэр къыхэзыхыхэрэр.

Псауныгъэм икъэухъумэн тихэгъэгу иполитикэ изы лъэныкъо шъхьаIэхэм непэ зэу ащыщ. Медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм нахьышIоу афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ республикэм бэ щашIэрэр, медицинэ IофышIэхэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэным, социальнэ IэпыIэгъу ахэм ягъэгъотыгъэным лъэшэу анаIэ атырагъэты.

Медицинэ IофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэр тызэгъусэу зэшIотхын фэе пшъэрылъ. МыщкIэ гъэхъагъэу шъушIыщтыр бэкIэ зэлъытыгъэр шъу-кIуачIэ Iофым зэрешъухьылIэрэр, гуетыныгъэу ащ фышъуиIэр ары.

Шъузышъхьамысыжьэу Iоф зэрэшъушIэрэм, сэнэхьатэу къыхэшъухыгъэм шъузэрэфэшъыпкъэм афэшI «тхьашъуегъэпсэу» шъотэIо. ШъуисэнэхьаткIэ текIоныгъакIэхэр шъушIынэу, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIум шъущымыкIэнэу тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо!

 

Адыгэ Республикэм

и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм

и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НарожныйВозврат к списку