РУС АДЫГ

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

17.03.2019

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Республикэм ипарламентаризмэ иуцунрэ ихэхъоныгъэрэ пытэу зэпхыгъэхэр лIэшIэгъоу икIыгъэм ия 90-рэ илъэсхэм зэхъокIыныгъэ инхэу щыIагъэхэр ары.

Джащыгъум, тихэгъэгукIэ лъэхъэнэ къинэу щытыгъэм, Адыгеим ипарламентариехэм шIуагъэ къэзытыгъэ Iофэу агъэцэкIагъэм елъытыгъэу республикэм ихэбзэгъэуцун ублагъэ хъугъэ, Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIи, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи ащ мэхьанэшхо иIэу щытыгъ.

Илъэсэу блэкIыгъэхэм къагъэшъыпкъэжьыгъ а унашъом мэхьанэу иIагъэр. Непэ республикэм ипарламент иIофшIэн икIэуххэм ялъытыгъэ шъыпкъэу щытых экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ афэхъурэ зэхъокIыныгъэшIухэр, джащ фэдэу общественнэ зыпкъитыныгъэр ыкIи анахь мэхьанэ зиIэр – цIыфхэм щыIакIэу яIэр зыфэдэр.

Адыгеим ипарламентариехэм яопыт, яIэпэIэсэныгъэ, граждан обществэм институтхэм ыкIи хабзэм икъутэмэ пстэуми адыряIэ зэпхыныгъэр Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэкIи, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи лъэпсэшIу зэрэхъущтхэм тицыхьэ телъ.

Республикэм идепутат пстэуми тыгу къыддеIэу тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ IофшIэным гъэхъэгъакIэхэр щашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу 
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
КъумпIыл Мурат              Владимир НарожныйВозврат к списку