РУС АДЫГ

Щылэ мазэм и 12-р — Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

12.01.2020

Прокуратурэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Илъэс 300 фэдиз хъугъэ прокуратурэр урысые къэралыгъом икIэгъэкъон пытэу зыщытыр, цIыфхэм яфитыныгъэхэм, яфедэхэм, рэхьатныгъэм якъэухъумэн зыфэлажьэрэр.

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофышIэхэм яхъупхъагъэ бэкIэ елъытыгъ уасэу къэралыгъо хабзэм къыфашIыщтыр, социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэхэм шIуагъэу къатыщтыр, цIыфхэм хабзэм цыхьэу фашIыщтыр.

IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъым, яIоф зэрэфэшъыпкъэхэм, япшъэрылъхэр дэгъоу зэрагъэцакIэхэрэм афэшI Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ икъулыкъухэм яIофышIэхэм ямэфэкI зыщыхагъэунэфыкIырэ мафэм тызэрафэразэр ятIо тшIоигъу.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо! Адыгеимрэ Урысыемрэ яхэхъоныгъэ шIэныгъэу, опытэу шъуиIэр фэжъугъэлэжьэнэу шъуфэтэIо!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НарожныйВозврат к списку