РУС АДЫГ

Щылэ мазэм и 12-р — Урысые Федерацием и Прокуратурэ иIофышIэ и Маф

12.01.2018

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

 

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

 

Прокуратурэм икъулыкъухэу Урысые Федерацием изаконхэр зэрагъэцакIэхэрэм, цIыфым ифитныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ амыукъонхэм гъунэ алъызыфыхэрэм, бзэджэшIагъэм зэдырагъаштэу ебэныжьыгъэнымкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр зыгъэгъуазэхэрэм Урысыем икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэнкIэ мэхьанэшхо яI, правэмкIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъегъэIэтыгъэным, демократическэ институтхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным икъоу фэлажьэх.

Адыгеим и Прокуратурэ икъулыкъухэм яIофышIэхэм япшъэрылъхэр еIолIэнчъэу зэрагъэцакIэрэм, яIоф хэшIыкIышхо зэрэфыряIэм, цIыфым ифитыныгъэрэ ифедэхэмрэ якъэухъумэнкIэ теубытагъэ ахэлъэу яполномочиехэр зэрагъэцакIэхэрэм, бзэджэшIагъэм пхъашэу зэрэпэуцужьыхэрэм яшIуагъэкIэ республикэм общественнэ-политикэ Iофхэр зыпкъ щитых, ахэр яшъыпкъэу социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм фэлажьэх.

Прокуратурэр къэралыгъом ипкъэу пытэу тапэкIи зэрэщытыщтым, ащ иIофышIэхэр республикэми, зэрэхэгъэгоуи хэхъоныгъэ ашIыным икъоу зэрэфэIорышIэщтхэм тицыхьэ телъ.

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ хэхъоныгъэ ашIыным пае Iофэу ешъухьыжьэхэрэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

 

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙВозврат к списку