РУС АДЫГ

Iоныгъом и 15-р – мэзым иIофышIэ и Маф

15.09.2019

Мэзым иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Мэзым иIофышIэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Iофэу зэшIошъухыхэрэм тиреспубликэкIи, ащ щыпсэухэрэмкIи мэхьанэшхо яI. Мэзхэм якъэухъумэн, шIуагъэ къытэу, акъылыгъэ хэлъэу ахэм ябаиныгъэ гъэфедэгъэным шъуишъыпкъэу шъузэрапылъым Адыгэ Республикэм иэкологие нахь къызэтырегъанэ, республикэм иэкономикэ изыкъегъэIэтын ащкIэ шъуиIахьышхо хэшъошIыхьэ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, гуетыныгъэ фышъуиIэу шъузэрэлажьэрэм, шъуиIоф шъузэрэфэшъыпкъэм афэшI лъэшэу тызэрэшъуфэразэр шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр зыщыхэжъугъэунэфыкIырэ мафэм шъотэIо.

Адыгэ Республикэм имэзлэжьхэм яIэпэIэсэныгъэрэ опытэу яIэмрэ тапэкIи зэрахагъэхъощтым, шэн-хэбзэ дэгъухэр зэрэлъагъэкIотэщтхэм, пшъэрылъ анахь къинхэми язэшIохын зэрафэукIочIыщтым тицыхьэ телъ.

Республикэм имэзлэжьхэм псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ рахьыжьэрэ IофышIу пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу 
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
КъумпIыл Мурат              Владимир НарожныйВозврат к списку