РУС АДЫГ

ШышъхьэIум и 1-р – зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф

01.08.2018

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

МэфэкI шIагъомкIэ — зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Зао зыщыкIощтыгъэ автоном краеу Косовэ щыщ адыгэхэр Адыгеим къызащэжьыгъэхэр непэ илъэс 20 мэхъу.

Тилъэпкъэгъухэр заом ихьазабхэм зэращаухъумагъэхэм имызакъоу, зэрэдунаеу джащыгъум нафэ къыфэхъугъагъ илъэпкъэгъухэр тарихъ чIыгужъым къэщэжьыгъэнхэм Адыгеир ишъыпкъэу зэрэпылъыгъэр, лъэпкъхэм яфедэхэм якъэухъумэн Урысыер зэрэфэхьазырыгъэр.

Заом ыпкъ къикIыкIэ Сирийскэ Араб Республикэм зышъхьэ къизыхыжьын фаеу хъугъэ адыгэхэми ятарихъ чIыгужъ дахэу къащыпэгъокIыгъэх, IэпыIэгъуи щарагъэгъотыгъ. Ащыщыбэхэр Адыгеим къинагъэу щэпсэух, Iоф щашIэ, ащ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным яIахь хашIыхьэ.

ЧIыгужъым къэзыгъэзэжьыхэрэм IэпыIэгъурэ социальнэ гарантиехэмрэ ягъэгъотыгъэнхэм, щыIэкIакIэм ахэр хэгъэгъозэгъэнхэм, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адытиIэр гъэпытэгъэным непи республикэ Iэшъхьэтетхэм лъэшэу анаIэ тырагъэты. А пстэур лъэпкъым икъызэтегъэнэжьын, адыгэхэр зыщыпсэурэ хэгъэгухэм адытиIэ зэпхыныгъэхэр нахь пытэ хъунхэм афэIорышIэ. ТапэкIи ащ фэдэ Iофхэр лъыдгъэкIотэщтых.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, насып, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, мамыр огур ренэу шъуашъхьагъ итынэу, мафэ къэс къэбарышIу нэмыкI зэхэшъумыхынэу, Адыгеими, Урысыеми апае IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
КъумпIыл Мурат              Владимир НарожныйВозврат к списку