РУС АДЫГ

Щылэ мазэм и 13-р — урысые печатым и Маф

13.01.2020

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Сэнэхьат зэфэшъхьаф зиIэхэу мы мэфэкIыр тихэгъэгу щыхэзыгъэунэфыкIыхэрэм зы Iоф зэдагъэцакIэ – Урысыем ичIыпIэ пстэуми къэбарыкIэхэр алъагъэIэсых.

Журналистхэм, редакторхэм, тедзапIэхэм яIофышIэхэм яшIуагъэкIэ тызщыпсэурэ чIыпIэри, тиреспублики зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэ къэбархэр мафэ къэс къытIэкIахьэх, хэгъэгуми, дунаими къащыхъухэрэм ащыгъуазэ тэхъу.

ЦIыф жъугъэхэм еплъыкIэ гъэнэфагъэ яIэнымкIэ, тиреспубликэ уасэу къыфашIырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм мэхьанэшхо яI. Социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэшIухэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным ахэр афэIорышIэх.

Къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм шIэныгъэ куурэ IэпэIэсэныгъэшхорэ зэряIэм яшIуагъэкIэ творческэ текIоныгъакIэхэр зэрашIыщтхэм, проект гъэшIэгъонхэм ягъэцэкIэнкIэ ахэр къазэрашъхьапэщтхэм, тиреспубликэ ихэхъоныгъэ яIахьышIу зэрэхашIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуиIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щышъушIынэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку