РУС АДЫГ

Мэлылъфэгъум и 27-р —урысые парламентаризмэм и Маф

27.04.2018

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые парламентаризмэм и Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Тиджырэ лъэхъан хэгъэгум исоциальнэ-экономикэ, иобщественнэ-политикэ хэхъоныгъэкIэ парламентым мэхьанэу иIэм уасэ фэшIыгъуай.

Хабзэм изаконодательнэ къутамэ демократическэ обществэм изы институтэу щыт. Политикэ партиехэм яшIо-игъоныгъэхэр къызэрэтлъигъэIэсыхэрэм нэмыкIэу, къэралыгъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнми ар ишъыпкъэу фэлажьэ.

Къэралыгъом игъэпсын епхыгъэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахырэ шIыкIэ анахь тэрэзхэм якъэгъотынкIэ, ищыкIэгъэ зэхъокIыныгъэхэр шIыгъэнхэм пае зигъо шэпхъэ актхэм яштэнкIэ парламент едэIунхэр амалышIоу щытых.

Адыгеим идепутатхэм яIоф хэшIыкIышхо зэрэфыряIэм, опытышIу зэряIэм, творческэу Iофхэм зэрякIуалIэхэрэм яшIуагъэкIэ урысые парламентаризмэм ихэхъоныгъэ яIахь тапэкIи зэрэхашIыхьащтым, республикэми, хэгъэгуми хэхъоныгъэ ашIыным яшъыпкъэу зэрэфэлэжьэщтхэм тицыхьэ телъ.

Парламентариехэм псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, яIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щашIынхэу тыгу къыддеIэу тафэлъаIо!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙВозврат к списку