РУС АДЫГ

ШышъхьэIум и 9-р — псэолъэшIым и Маф

09.08.2020

Адыгеим ипсэолъэшI отраслэ иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ПсэолъэшIым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Сыд фэдэрэ лъэхъани псэолъэшIыныр экономикэм иотраслэ шъхьаIэхэм ахалъытэщтыгъ. Промышленнэ, инженер, транспорт ыкIи сатыушIэ компаниехэм яхэхъоныгъэкIэ псэолъэшIыным мэхьанэшхо иIэу щыт. Экономикэм, социальнэ лъэныкъом язытет, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр зыфэдэр псэолъэшIыным игъэхъагъэхэмкIэ бгъэунэфын плъэкIыщт.

Непэ Адыгеим ипсэолъэшI отраслэ щылажьэхэрэм мэхьанэшхо зиIэ Iоф агъэцакIэ. Ахэм яшIуагъэкIэ цIыфхэр зычIэсыщт унэхэр, промышленнэ псэуалъэхэр республикэм къетаджэх, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, культурэм ыкIи спортым япхыгъэ учреждениякIэхэр бэу тиIэ хъугъэх, цIыф псэупIэхэми ятеплъэ зэхъокIыгъэ мэхъу.

А пстэуми къагъэлъагъо Адыгэ Республикэм иэкономикэкIэ псэолъэшI отраслэм мэхьэнэшхо зэриIэр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтымкIэ гугъапIэхэр ащ зэрэрапхыхэрэр.

Адыгеим ипсэолъэшI отраслэ иIофышIэ пстэуми, иветеранхэми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ гухэлъышIухэу зыдаIыгъхэр зэкIэ къадэхъунхэу! Ныбджэгъу лъапIэхэр, цIыфхэм гушIуагъо къафэшъухьын амал бэрэ шъуиIэнэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
  Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу  
КъумпIыл Мурат
             Владимир НарожныйВозврат к списку