РУС АДЫГ

Мэлылъфэгъум и 26-р — радиацие авариехэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм, ащ фэдэ тхьамыкIагъохэм ахэкIодагъэхэм я Маф

26.04.2020

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Илъэс 34-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, зэрэдунаеу тхьамыкIэгъошхо къыфыкъокIыгъ. Чернобыльскэ АЭС-м авариеу къыщыхъугъэр цIыфлъэпкъымкIэ ушэтыпIэшхоу щытыгъ.

Тихэгъэгу ис нэбгырэ мин пчъагъэ, Адыгеим щыщхэри ахэм зэрахэтхэу, радиацие аварием къыздихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъ. Ащ фэдэ цIыф лIыбланэхэм радиацием игъогупэ пабзыкIын, цIыфхэм щынэгъошхоу ашъхьарытыгъэр ашъхьэрахыжьын алъэкIыгъ.

Радиацие авариехэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм тызэрафэразэр, нэмыкIхэм ящыIэныгъэ пае зыпсэ зытыгъэхэр зэрэтщымыгъупшэхэрэр къэтэIо.

ЛIыгъэ зезыхьагъэхэр ренэу тыгу илъыщтых. Радиацием зэрарышхо къызэрихьырэр мы мафэм тыгу къегъэкIыжьы, ащ фэдэ тхьамыкIагъо нахьыбэрэ къэрэмыхъужь.

Чернобыльскэ АЭС-м къыщыхъугъэ тхьамыкIэгъошхомрэ нэмыкI радиацие авариехэмрэ къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм, ахэм яунагъохэм арысхэм псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ яIэнэу, ягъашIэ кIыхьэ хъунэу, мамырэу псэунхэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,

Урысые политикэ партиеу «Единэ

Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу

КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм

и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку