РУС АДЫГ

ЯлъэкI зэдырахьылIэщт

06.07.2018

ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм регион политикэмкIэ и Комиссие изэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпромым» и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэ игуадзэу Валерий Голубевымрэ ыпэкIэ зэдашIыгъэгъэ зэзэгъыныгъэхэм атетэу язэдэлэжьэныгъэ зызэрэрагъэушъомбгъущтым ыкIи ащкIэ амалыкIэу щыIэхэм щатегущыIагъэх.

ООО-у «Газпром межрегионгаз» зыфиIорэм игенеральнэ пащэ хабзэм икъулыкъухэмрэ шъолъырхэмрэ Iоф адэшIэгъэнымкIэ игуадзэу Николай Исаковым къызэриIуагъэмкIэ, мы аужырэ лъэхъаным цIыфхэм газэу аIэкIахьэрэр нахьышIоу учет шIыгъэнымкIэ, абонентхэм макъэ ягъэIугъэнымкIэ, чIыфэхэр къаIыхыжьыгъэнхэмкIэ Iофышхо ашIагъ. А пстэумэ яшIуагъэкIэ цIыфхэм нахьышIоу газыпкIэмкIэ чIыфэр къаIахыжьы хъугъэ. Ау доклад къэзышIыгъэм ишIошIкIэ, республикэм, муниципалитетхэм, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр къадемыIэхэу а Iофыгъор зэшIуахышъущтэп.

Газпромым еплъыкIэу иIэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэдыригъаштэрэр къыIуагъ, къулыкъухэм игъом газыпкIэр зымытыхэрэм Iоф адашIэнэу къяджагъ.

«Газэу къаIукIэрэм ыуасэ игъом ыкIи икъоу зэкIэми атын фаеу сэлъытэ. Ау цIыфхэми ахъщэр зыфатырэр ашIэн фае. Энергие къэкIуапIэхэм ауасэ тэрэзэу агъэнэфэн фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Газпромыр къадеIэзэ фабэр къаIэкIэзыгъэхьэрэ организациехэм чIыфэу ателъым епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуихынхэм республикэр зэрэфэхьазырыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Валерий Голубевым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Газпромым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Адыгеим зэпхыныгъэу къыдыриIэм зыригъэушъомбгъу шIоигъу. Компаниеу «Газпром теплоэнерго» зыфиIорэр республикэм икоммунальнэ фэIо-фашIэхэм ярынок хэхьанымкIэ амалэу щыIэхэр зэгъэшIэгъэнхэм фэгъэхьыгъэу республикэм ипащэхэм предложениеу къахьыгъэм хэплъэщтых.

Газыр зыгъэфедэрэ бюджет организациехэм азыныкъо нахьыбэмэ игъом газыпкIэр къызэратырэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ иIофышIэхэмрэ газыр аIэкIэзыгъахьэхэрэмрэ газыпкIэмкIэ чIыфэ зытелъхэм зытырагъэкIыжьынымкIэ, ахэм ауасэ икъоу тыгъэнымкIэ зэрэзэгурыIуагъэхэр ащ къеушыхьаты.

Зэхэсыгъом Адыгэ Республикэм ибаланс тет газ коммуникациехэр Газпромым етыжьыгъэнхэмкIэ амалэу щыIэхэм щатегущыIагъэх. Ахэр зэдэлэжьэнхэмкIэ анахьышIоу алъытагъэр компаниеу «Газпромым» игазигъэхъуапIэхэм республикэм зыщягъэушъомбгъугъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку