РУС АДЫГ

ПсэуалъэмкIэ пшъэрылъ афишIыгъ

18.09.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым тыгъуасэ щызэхищэгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъом зекIо-рекреационнэ паркэу «Даховская поляна» зыфиIорэм игъэпсын епхыгъэ Iофыгъохэм щытегущыIагъэх. Псэуалъэр зыщашIын агу хэлъ площадкэм республикэм ипащэ екIолIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Геннадий Митрофановыр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, республикэм зекIонымрэ курортхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер, Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровыр.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ псэуалъэм ишIын шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи мы лъэныкъом хэхъоныгъэ ышIынымкIэ республикэм амалышIухэр зэрэIэкIэлъхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— ШэпхъэшIухэм адиштэрэ фэIо-фэшIэ закъор зекIохэм афэогъэцакIэкIэ непэ икъурэп, къыздэкIогъэхэ шъолъырым пылъ къэбарыр, Iофтхьабзэу щызэхащэхэрэм ахэм зыщагъэгъуазэ ашIоигъу. Ар тэ къызфэдгъэфедэн фае. Адыгеим тарихъ ыкIи культурэ бай иI, тыди щызэлъашIэрэ продукциер къыгъэлъэгъон ылъэкIыщт, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, зекIоным джыри хэхъоныгъэхэр ышIынхэм пае зыми фэмыдэ этнокомплекс гъэпсыгъэн фае. Ар зыщагъэпсын алъэкIыщт чIыпIэ къагъотынэу муниципалитетымрэ профильнэ Комитетымрэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъагъ.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, станицэу Дахъом, псыхъоу Шъхьэгуащэ исэмэгу нэпкъ дэжь ар щашIыщт. Гектар 75,43-рэ ыубытыщт.Возврат к списку