РУС АДЫГ

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гухэлъышIухэр яIэх

13.03.2019

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ипащэу ЛIыIужъу Адамэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ипэгъокIэу зэIукIэгъур зэрэзэхащагъэр къыхигъэщыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн научнэ ыкIи кIэлэегъэджэ сообществэр къыхэгъэлэжьэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым адыгабзэмкIэ Совет АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъ. КъумпIыл Мурат игукъэкIыкIэ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн ыкIи ащ икъэухъумэн фэгъэзэгъэщт Проектнэ офис агъэпсыгъ. Ащ пащэу фашIыгъэр ЛIыIужъу Адам ары. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ ыкIи культурэмкIэ иминистерствэхэм яспециалистхэр, апшъэрэ еджапIэхэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, адыгабзэмкIэ кIэлэегъаджэхэр, шIэныгъэлэжьхэр ащ хэхьагъэх.

— Ныдэлъфыбзэр зэрифэшъуашэу зэгъэшIэгъэным ыкIи ар къэухъумэгъэным афытегъэпсыхьагъэу IофшIэныр зэхэщэгъэным, ащ екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къыфэгъотыгъэнхэм Проектнэ офисыр фэгъэзэгъэщт. Адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, тхылъыкIэхэр, методическэ материалхэр гъэхьазырыгъэнхэм тынаIэ тедгъэтыным мэхьанэшхо иI. Пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI ткIуачIэ зэхэтлъхьан, научнэ сообществэмрэ профильнэ министерствэмрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЛIыIужъу Адамэ гущыIэр зештэм, Проектнэ офисым ылъэныкъокIэ Iофэу ашIагъэм, непэрэ мафэм ехъулIэу зэшIуахын алъэкIыгъэм, пшъэрылъхэм кIэкIэу къащыуцугъ. ГущыIэм пае, структуракIэу агъэпсыгъэм къыдыхэлъытагъэу адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэзэгъэщт IофшIэкIо купи 7 зэхащагъ. Ахэм ахахьэхэрэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр яIэщтых: гурыт еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм адыгабзэр ащызэрагъэшIэныр, ащкIэ ны-тыхэм, къэбар жъугъэм иамалхэм Iоф адэшIэгъэныр, культурэм иамалхэр къызфагъэфедэхэзэ адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, тхылъхэр сертификацие шIыгъэнхэр, нэмыкIхэри.

IофшIэкIо купхэм зэхэсыгъо заулэ яIагъ. ШIэныгъэлэжьхэм зэралъытэрэмкIэ, адыгабзэм изэгъэшIэн зэпымыоу лъыкIотэн фае – унагъом къыщегъэжьагъэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм анэсэу. АщкIэ IэпыIэгъушIу хъущтых тхылъыкIэхэу къыдагъэкIыхэрэр, адыгабзэкIэ зэрадзэкIыжьыгъэхэ мультфильмэхэр, нэмыкIхэри.

КъыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэр абзэ рыгущыIэнхэм фэIорышIэщт адыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэ серие 52-рэ хъурэ мультфильмэу «Фиксики» зыфиIорэр. Непэрэ мафэм ехъулIэу сериитIу къыдагъэкIыным фагъэхьазырыгъ, зэрагъэнэфагъэмкIэ, адрэхэр мазэ къэс серие тIурытIоу къагъэлъагъохэзэ ашIыщт. Мыщ ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм ягъэцэкIэн тефэщт мылъкур аIэкIэлъ.

Апэрэ едзыгъомкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ гъогу картэ зэхэгъэуцогъэныр ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ Советым ар къыщыгъэлъэгъогъэныр ары. Мы мафэхэм адыгабзэкIэ диктант Мыекъуапэ щатхыгъ, Iофтхьабзэм джы зэрэреспубликэу къыхагъэлэжьэн гухэлъ щыI. Джащ фэдэу адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным фытегъэпсыхьагъэхэ фильмэ цIыкIухэр къыдагъэкIыхэ ашIоигъу. Ащ фэдэ екIолIакIэм республикэм ипащэ дыригъэштагъ, Проектнэ офисым иапэрэ лъэбэкъухэм осэшIу афишIыгъ. Ащ ипащэ къыхьыгъэ нэмыкI предложениехэр игъоу ылъэгъугъэх.Возврат к списку