РУС АДЫГ

ЕджэкIо пэрытхэм аIукIагъэх

05.08.2020

ЗэIукIэгъум ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэм» ипащэу Александр Джеусрэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм якъыхэгъэщынрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымрэкIэ шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм еблэгъагъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх кIэлэцIыкIухэу творческэ ыкIи спортивнэ зэнэкъокъухэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр, волонтерхэр, юнармием хэтхэр, общественнэ организациехэм чанэу закъыщызгъэлъагъохэрэр.

ЗэIукIэгъум ыпэкIэ хьакIэхэм зэрагъэлъэгъугъ мобильнэ лабораториеу шъолъыр гупчэу «Полярис» зыфиIорэм илъэIукIэ ашIыгъэр ыкIи зыфэдэ къэмыхъугъэр. Гупчэу «ПолярисАдыгея» зыфиIорэм ипащэу Роман Чумаковым къызэриIуагъэмкIэ, автомобилыр зытегъэпсыхьагъэр республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ дэкIыгъо егъэджэнхэр ащызэхэщэгъэнхэр ары. Тыгъэм ифабэкIэ Iоф зышIэрэ батареехэм къатырэ электричествэр, метеостанциер, псыр мыщ итых. ФизикэмкIэ, химиемкIэ, биологиемкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIэ, хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ ушэтынхэр, практическэ егъэджэнхэр зэрэпшIыщтхэ оборудованиемкIэ лабораториер зэтебгъэпсыхьан плъэкIыщт.

Нэужым республикэм и ЛIышъхьэрэ гупчэм ипащэрэ сабыйхэм зэдэгущыIэгъу адашIыгъ. Ар къызэIуихызэ КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ къекIолIагъэ пэпчъ республикэм ныбжьыкIэу щыпсэухэрэмкIэ анахь дэгъухэм зэращыщыр, еджэным, творчествэм, общественнэ IофшIэным, спортым алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэр. Мыхэм ахэтых зыкI къэралыгъо ушэтыным предмет зэфэшъхьафхэмкIэ балли 100 къэзыхьыгъэ нэбгырэ 12.

Джащ фэдэу къыхигъэщыгъ Адыгеим ипащэхэм пшъэрылъ зэрэзыфагъэуцужьырэр къэлэ еджапIэхэми, къуаджэхэм адэтхэми егъэджэн IофшIэныр зэфэдэу шэпхъэ лъагэхэм атетэу ащызэхэщэгъэнхэр.

«Гъэхъагъэу шъуиIэхэм тарэгушхо. ЫкIи тызыпылъыр еджакIо пэпчъ лъэкIэу иIэр къызэIуихынымкIэ амалэу тиIэ пстэури етхьылIэныр ары. Адыгеим технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр къыщызэIутхыгъ, «хэхъоныгъэм ичIыпIэхэр» еджапIэхэм ащызэхащэх, сэнаущыгъэ зыхэлъхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ лъэхъаным диштэрэ гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм Iоф ешIэ, хьисап еджапIэми гъэхъагъэхэр иIэх. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыхиубытэу мылъку ин хэтэлъхьэ шIэныгъэм изэгъэгъотын анахь шэпхъэшIухэм анэгъэсыгъэным. Лъэныкъо хэушъхьафыкIыгъ еджапIэхэм Iоф ащызышIэщт кIэлэегъаджэхэм ягъэхьазырын, ахэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Волонтерхэу узэу къежьэгъакIэм зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным IэпыIэгъу щыкIэхэрэм языгъэгъотыгъэхэм, шхынхэр, уц Iэзэгъухэр афэзыщэщтыгъэхэм лIышъхьэм хэушъхьафыкIыгъэу рэзэныгъэ гущыIэхэр афигъэзагъэх.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къызэрэугъоигъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ ныбжьыкIэ пэрытхэм зэдэгущыIэгъу зыщафэхъухэрэ Iофтхьабзэхэр шъолъырым зэрэщызэхащэхэрэр. Ащ фэдэу щыт илъэс къэс зэхащэрэ «Фыщтыр», ащ ныбжьыкIэхэм ягукъэкIхэр къыщыраIотыкIых, республикэм иминистерствэхэм япащэхэм ахэр яIофшIэн щагъэфедэжьых.

Ащ анэмыкIэу АР-м и ЛIышъхьэ республикэмрэ кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Орленкэмрэ» язэдэлэжьэныгъэ къыщыуцугъ. ЕджапIэхэм яеджэкIо анахь дэгъухэр ары гупчэм зэрэкIощтхэ путевкэхэр зэратыхэрэр. Нэбгырэ 40-мэ загъэпсэфыгъах, джыри 27-рэ агъэкIонэу агъэнафэщтыгъ, ау, гупчэм ипащэ иунашъокIэ, республикэм джыри чIыпIи 10 къыратыгъ.

«Джыри зэ тхьауегъэпсэу есIонэу сыфай Александр Василий ыкъор Адыгеим къызэреблэгъагъэм, шIуагъэ къытэу тызэрэзэдэлажьэрэм, республикэм ынаIэ къызэрэтетым апае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэрэ ясэнаущыгъэ ихэгъэхъонрэ зэрапылъым пае Александр Джеуси Адыгеим и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр къыфигъэзагъэх. Джащ фэдэу «Полярисым» къыщызэрэугъоигъэ сабыйхэм афэдэхэр зэрапIугъэхэм пае янэ-ятэхэми зэрафэразэр ащ къыхигъэщыгъ, кIэлэцIыкIухэми зафигъэзагъ.

«Еджэным ылъэныкъокIэ, общественнэ IофшIэнымкIэ гъэхъагъэхэр шъуиIэх. Адыгэ Республикэм имызакъоу Урысые Федерациеми ыцIэ чыжьэу жъугъэIуным тыщэгугъы. Мыщ къекIолIагъэхэ пстэуми «Орленкэм» ипутевкэхэр анэсыгъэхэу щытэп. Арышъ, еджапIэм къычIэкIыгъэхэу балли 100 къэзыхьыгъэхэр мэфэ заулэрэ щыIэнхэу тигупчэ къезгъэблагъэхэ сшIоигъу ащ зыфэжъугъэнэIосэным, нэмыкI кIэлэцIыкIухэу къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм гъэхъагъэу шъушIыгъэхэм шъуазэрэнэсыгъэм фэгъэхьыгъэу къафэшъуIотэнэу», — къыIуагъ Александр Джеус.

Нэужым упчIэу яIэхэр кIэлэцIыкIухэм хьакIэхэм аратыгъ. Гъэсэныгъэм, спортым, творчествэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх. КъумпIыл Мурат сабыйхэм афэрэзагъ еджэным зэрэфаблэхэрэм ыкIи шIэныгъакIэхэр агъотыным зэрэпылъхэм апае.

Джащ фэдэу я 22-рэ мыекъопэ гимназием къычIэкIыгъэу Нэныжъ Пщымафэ хьисапымкIэ урысые олимпиадэм шIухьафтын къызэрэщихьыгъэмкIэ дипломыр республикэм и ЛIышъхьэ ритыжьыгъ.

ХьакIэхэм гупчэу «ПолярисАдыгея» зыфиIорэм иIофшIэн кIэухым зыфагъэнэIосагъ. Джырэ уахътэм пэIудзыгъэ шIыкIэкIэ ар мэлажьэ: еджакIохэм зэпэчыжьэ егъэджэнхэр, зэдэгущыIэгъухэр адашIых. Урысыем икъэлэ зэфэшъхьафхэм, IэкIыбым яшIэныгъэлэжьхэр ахэм къахагъэлажьэх.Возврат к списку