РУС АДЫГ

ЯзэфыщытыкIэхэр агъэпытэщтых

24.05.2018

Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ ыкIи блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Республикэу Ирак и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Хайдар Мансур Хадирэ зызэIокIэхэм.

Мы зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьагъэх Республикэу Ирак и Посольствэу Урысыем щыIэм ипресс-секретарэу Мохаммед Имад Кадим, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур, Урысые Федерацием и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыд, Адыгэ къэралыгъо университетым ипопечительскэ совет итхьаматэу, Урысыем инефтегазопромышленникхэм я Союз игъэцэкIэкIо директорэу ГъукIэлI Хьисэ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу къызщыуцугъэхэр гъэсэныгъэм епхыгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ, IофшIэнымкIэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыр гъэтэрэзыгъэнымкIэ, республикэм иэкономикэ инвестициехэр нахьыбэу щыгъэфедэгъэнхэмкIэ гугъапIэу щыIэхэр ары.

ХьэкIэ лъапIэм шIуфэс рихызэ КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ Урысыемрэ Иракрэ азыфагу илъ дипломатическэ зэфыщытыкIэхэм тапэкIи зягъэушъомбгъугъэным мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэр. Урысые-ирак зэдэлэжьэныгъэм, бгъуитIумкIи федэ зыпылъ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм апае Адыгеир хьазыр ипредложениехэр къыхьынхэу.

ГъэсэныгъэмкIэ, азыфагу илъыщт зэпхыныгъэхэмкIэ хэушъхьафыкIыгъэу Iофыгъо гъэнэфагъэхэм къащыуцугъэх. ЛIыкIом къызэриIуагъэмкIэ, непэ Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм Ирак къикIыгъэ студент мини 4 фэдиз ачIэс, Адыгэ къэралыгъо университетым — нэбгырэ 35-рэ. ЛIыкIор игъо ифагъ ахэм адэгущыIэнэу, студентхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалэу яIэхэм ыкIи Адыгеим гъэсэныгъэр зэрэщызэхэщагъэм защигъэгъозагъ.

Гъэсэныгъэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэу Адыгеим аIэкIигъахьэхэрэм зягъэушъомбгъугъэнымкIэ гухэлъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу Хайдар Мансур Хади къыIотагъ ыкIи Адыгэ къэралыгъо университетым къаритырэ дипломхэм кIуачIэ яIэу Ирак иправительствэ ылъытэнхэ мурад зэриIэр къыхигъэщыгъ. Мы охътэ благъэхэм Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ 54-у ИраккIэ кIуачIэ зиIэу хъущтхэм яспискэ официальнэу къаIощт. Ахэм Адыгэ къэралыгъо университетри ахэфагъ.

«Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ проектэу зэшIохыгъэ хъугъэхэм тащэгушIукIы, ау лъэныкъуитIу экономикэ зэпхыныгъэхэм зягъэушъомбгъугъэнымкIэ, хэгъэгуитIуми яфедэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэм тапэкIи хэхъоныгъэ едгъэшIынымкIэ амалхэр щыIэх. Ащ зэкIэми тифедэ хэлъ, арышъ, пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ Iофтхьабзэхэр, гугъэпIэ инхэр зэтпхын тлъэкIыщт проектхэр гъэцэкIагъэ хъунхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэм тызэдалъыхъущт. Сицыхьэ телъ Адыгеим укъызэрэкIуагъэм а Iофым кIочIакIэ къызэрэхилъхьащтым», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, республикэр чIыпIэу зыдэгъэзагъэм, щынэгъончъэу, инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIэ хъопсапIэу зэрэщытым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Иракрэ Адыгеимрэ язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зегъэушъомбгъугъэным игугъапIэ къаты.

ЛIыкIом къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыер ренэу стратегическэ партнерэу Ирак иIагъ. Мы лъэхъаным дунэе зэфыщытыкIэхэр лъэгэпIакIэхэм анэсых, Урысыемрэ Иракрэ язэфыщытыкIэхэри нахьышIум ылъэныкъокIэ гъэпсыгъэ хъунхэм ущыгугъын плъэкIыщт.

«Дзэ-промышленнэ комплексым, чIыдэгъэ отраслэм япроектхэу Урысыемрэ Иракрэ зэдырахъухьагъэхэм тапэкIи тадэлэжьэным тыфэхьазыр. Ау непэ мэкъу-мэщым ихэхъоныгъэкIи, псэолъэшIынымкIи гугъэпIэ гъэнэфагъэхэр нэрылъэгъоу щытых. Урысые компаниехэм, ахэм ахэхьэх Адыгеим итхэу а лъэныкъохэмкIэ къыддэлэжьэнэу фаехэри, IэпыIэгъу тафэхъуным тыфэхьазыр», — къыIуагъ Хайдар Мансур Хади.

ЗэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан Иракрэ Адыгеимрэ ясатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэ, анахьэу етIани АПК-м ипродукцие IущыгъэнымкIэ, джащ фэдэу псэолъэшIынымкIэ, зырагъэушъомбгъуным зэрэфэхьазырхэр бгъуитIуми хагъэунэфыкIыгъ.

Адыгеир УрысыемкIэ гъомылэпхъэ анахь къабзэхэр къэзышIыхэрэм ащыщ, хэгъэгуитIум язэдэлэжьэныгъэкIэ федэ къэзыхьыщт Iофтхьабзэу плъытэн плъэкIыщт Адыгеим ращыхэрэ зернэр, лыр, кIэнкIэр, хэтэрыкIхэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр Ирак IэкIэгъэхьэгъэнхэр.

ЗэIукIэгъум икIэуххэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ министрэхэм я Кабинет ипрофильнэ ведомствэхэм пшъэрылъ афишIыгъ сатыу-экономикэ зэфыщытыкIэхэм яхэхъоныгъэкIэ, гуманитар, культурнэ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ предложение гъэнэфагъэхэр къагъэхьазырынхэу.Возврат к списку