Адыгеим и ЛIышъхь: «Тыдэрэ лъэныкъуи шIэныгъэ инрэ гъэсэныгъэшхорэ зиIэ творческэ специалистхэм тащыфэныкъу»

24.10.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Москва щыIэзэ студентхэм заIокIэм, республикэм непэкIэ къыдэхъугъэхэм, Адыгеим хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу иIэхэм атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм къатыгъэ упчIэхэм азыныкъо нахьыбэр зыфэгъэхьыгъагъэр апшъэрэ еджапIэр къызаухкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэм якъэгъотынкIэ амалэу щыIэхэр ары. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ специалистхэм Адыгеир афэныкъу, ныбжьыкIэхэм ялъэныкъо къагъэзэжьы, республикэ гупсэми, зэрэхэгъэгоуи федэ къафахьызэ Iоф ашIэ ащ шIоигъу.

Инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанхэм джыдэдэм лъэшэу Адыгеим анаIэ щытырагъэты. Проект 11-мэ япхырыщын дэлажьэх, ахэм яшIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэ мини 2,8-рэ фэдиз Адыгеим щызэхащэщт. Бизнесым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьэх, IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ предпринимательхэм къэралыгъо IэпыIэгъу араты. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, агросекторым зыщызыушэты зышIоигъохэм сыдигъуи Iоф зыщашIэн чIыпIэ агъотыщт, технологие пэрытхэр зыщагъэфедэрэ агрономием джыдэдэм мэхьанэшхо раты. ГущыIэм пае, лэжьэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэмрэ унэгъо былымэхъо фермэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымрэ апае мы аужырэ илъэси 7-м къыкIоцI сомэ миллион 430-м ехъурэ грантхэр аратыгъэх.

Федеральнэ программэу «Земский доктор» зыфиIорэм ипхырыщыни лъагъэкIотагъ, а программэм ишIуагъэкIэ республикэм ирайонхэр зыфыщыкIэщтыгъэ врач специалистхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. 2017-рэ илъэсым а программэм диштэу нэбгырэ 58-мэ сомэ миллион зырыз зэтыгъоу аратыгъагъ. Мыгъэ программэу «Къоджэ фельдшер» зыфиIорэри пхыращэу рагъэжьагъ. Ащ диштэу специалистхэм сомэ мин 500 зырыз араты. Республикэм икъоджэ заулэмэ ящыкIэгъэ фельдшерхэр афагъэкIуагъэх. Псауныгъэм икъэухъумэнкIи дунэе зэдэлэжьэныгъэм псынкIэу зырагъэушъомбгъу. Врачхэм дунаим иклиникэ анахь дэгъухэм стажировкэ ащарагъэхьынэу рахъухьэ.

«Республикэр врачхэми, кIэлэегъаджэхэми, программистхэми, инженерхэми, технологхэми, агрономхэми, дизайнерхэми афэныкъу. Тыдэрэ лъэныкъуи шIэныгъэ инрэ гъэсэныгъэшхорэ зиIэ творческэ специалистхэр щытищыкIагъэх. Ау сызэреплъырэмкIэ, гъэсэныгъэ уиIэн зэрэфаем имызакъоу, уишIэныгъэхэр щыIэныгъэм щыбгъэфедэжьынхэм уфэбэнэн, гухэлъэу уиIэм пытэу уфэкIон фае. Джащыгъум шъуащыщ пэпчъ сэнэхьатэу къыхихыгъэмкIэ лэжьэн зэрилъэкIыщтым сицыхьэ телъ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку