РУС АДЫГ

Пандемием илъэхъан цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух

20.07.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Очыл палатэ итхьаматэу Мамый Алый тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Къулыкъум иIофшIэн зэрэзэхищэрэм, пандемием илъэхъан цIыфхэм ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным анаIэ тырагъэтыным, нэмыкI лъэныкъохэм ахэр атегущыIагъэх.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ палатэм ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм, ащ дакIоу ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъур зэрагъэгъотыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ къулыкъум IофшIэныр зэрэзэхищэрэм АР-м и ЛIышъхьэ осэшIу фишIыгъ.

— Адыгеим и Очыл палатэ республикэм иобщественнэ щыIакIэ ыкIи социальнэ-экономическэ Iофыгъохэм япхыгъэхэм чанэу ахэлажьэ. Непэ пандемием илъэхъан екIолIакIэхэр къэдгъотынхэр щыIэныгъэм къегъэнафэ, анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер тицIыфхэм тишIуагъэ ядгъэкIыныр ары. ЫпкIэ зыхэмылъ юри-дическэ IэпыIэгъур непэ бэхэмкIэ IэпыIэгъушIу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мамый Алый къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм ыпкIэ хэмылъэу юридическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр палатэм ипшъэрылъхэм ащыщ, ар къыдыхэлъытагъ Адыгеим изаконэу «О реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи» зыфиIорэм. Мы лъэныкъомкIэ очылхэм IофшIэнышхо агъэцакIэ, джащ фэдэу IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр телефон номерэу 8(8772) 521-521-м теонхэ алъэкIыщт.

ЫпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу цIыфхэм ягъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Очыл палатэрэ Урысыем июристхэм яшъолъыр къутамэу республикэм щыIэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу зэдэлажьэх. Граждан обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм, АР-м и Нотариальнэ палатэ, Урысыем июристхэм яшъолъыр къутамэу республикэм щыIэм ялIыкIохэр ягъусэхэу коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ шапхъэхэм ягъэцэкIэнкIэ цIыфхэмрэ юридическэ лицэхэмрэ ыпкIэ хэмылъэу упчIэжьэгъу афэхъух. IэпыIэгъу фаехэр телефон номерэу 8-800-201-24-22-м теонхэ алъэкIыщт.

— Непэ тызыхэт уахътэм диштэу IэпыIэгъу зищыкIэгъэ пстэуми Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу упчIэжьэгъу тафэхъу, лъэныкъо пстэумкIи тишIуагъэ ядгъэкIыным тыпылъ, — къыIуагъ Мамый Алый.

Адыгеим и Очыл палатэ профессиональнэ юрист 355-рэ хэхьэ. Ахэр шъолъырым иобщественнэ щыIакIэ чанэу къыхэлажьэх, хэбзэ къулыкъухэм япхыгъэ мэхьанэшхо зиIэ Совет зэфэшъхьафхэм ахэтых.Возврат к списку