ЦIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэхэзэ...

10.01.2018

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом Iофыгъуабэмэ щатегущыIагъэх: 2017-рэ илъэсым ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр, блэкIыгъэ илъэсым амыгъэцэкIагъэхэр къыдыхэлъытагъэу 2018-рэ илъэсымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр. Политическэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу мыгъэ хъущтым епхыгъэу АР-м и Правительствэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхищэным, амалэу ыкIи кIуачIэу щыIэхэр ащ рихьылIэнхэм зэрэщыгугъырэр

АР-м и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

ЦIыфхэр къызэрэтщыгугъыхэрэр къэдгъэшъыпкъэжьыным, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тынаIэ тедгъэтыным дакIоу, Iофэу тшIэрэм изэфэхьысыжьхэр ахэм зэхашIэн фае. Ары ведомствэхэм зэкIэми япшъэрылъ шъхьаIэр. Мыщ хэхьэ цIыфхэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэныр, IофшIапIэ зимыIэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр, чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан, нэмыкIхэри. БлэкIыгъэ илъэсыр пштэмэ, 2018-рэ илъэсым ибюджет зыфэдэщтым епхыгъэ пшъэрылъ заулэ дгъэнэфагъ. Ахэр зэрифэшъуашэу дгъэцэкIэнхэм, итхъухьагъэр зэкIэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным тыдэлэжьэн фае. АщкIэ нэбгырэ пэпчъ пшъэдэкIыжь зэрихьыщтыр шъугу къэсэгъэкIыжьы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

Министрэхэм зэфэхьысыжьэу къашIыгъэхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым республикэм социальнэ-экономическэ къэгъэлъэгъонэу иIагъэхэм уагъэрэзэнэу щыт. Республикэ бюджетым хэхъоныгъэу ышIыгъэхэр проценти 105-м ехъу, гухэлъэу яIагъэм ар нахьыб. Зэхэубытэгъэ бюджетым ихахъохэр сомэ миллиард 12,3-м кIэхьагъ. Адыгеим ипащэхэм унашъоу ашIыгъэхэм яшIуагъэкIэ муниципалитетхэм чIыфэ атемылъэу блэкIыгъэ илъэсыр зэфашIыжьыгъ. ПэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIагъэхэ мэхъух. 2017-рэ илъэсым кIэухэу фэхъугъэхэр мэзаем къэлъэгъощтых, ащ ехъулIэу статистикэм зэфэхьысыжьхэр къышIыщтых.

Зэфэхьысыжьхэм ауж тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм, пшъэрылъхэм республикэм ипащэ къащыуцугъ. Мэхьанэшхо зиIэ проектэу зигугъу къышIыгъэхэм ащыщых Мыекъопэ псыубытыпIэм ишIын. Джащ фэдэу илъэсыкIэу къихьагъэм шъолъырым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм язэтегъэпсыхьан лъагъэкIотэщт. Шъугу къэдгъэкIыжьын, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм 2018-рэ илъэсым телъытэгъэ бдюджетым зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм къадыхэлъытагъэу Мыекъуапэ — сомэ миллион 80, адрэ муниципалитетхэм ягупчэхэм язэтегъэпсыхьан пэIухьащт сомэ миллиони 5 зырыз афатIупщыщт. Джащ фэдэу программэу «Комфортная городская среда» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм апае сомэ миллион 91,2-рэ къыхагъэкIыщт.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ зэрифэшъуашэу, джырэ уахътэм диштэу зэтегъэпсыхьэгъэным мэхьанэшхо етэты. Ащ дакIоу муниципалитетхэми IэпыIэгъу тафэхъуныр зыщыдгъэгъупшагъэп. Ахъщэу афэттIупщырэр шIуагъэ къытэу загъэфедэкIэ, муниципалитетхэм ягупчэхэм язытет бэкIэ нахьышIу хъун ылъэкIыщт. Ащ цIыфхэри къыхэгъэлэжьэгъэнхэм, ахэм яеплъыкIэхэр къыдэлъытэгъэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ программэр Адыгеим щылъагъэкIотэщт. Зэхэсыгъом къызэрэщаIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм ехъулIэу мыщ фэдэ унэ 80-м ехъумэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх, 2018-рэ илъэсым телъытэгъэ планым уни 127-рэ къыдыхэлъытагъ. Мыщ фэгъэзэгъэ фондым ишъолъыр къутамэ ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, подряднэ организациехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэр къэуцухэу къыхэкIыгъ. Ащ фэдэ щысэхэр щыгъэзыегъэнхэ зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ, ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм елъытыгъ фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащыпсэухэрэм ахъщэр къызэраугъоищтыр ыкIи мы программэм цыхьэ зэрэфашIыщтыр.

Муниципальнэ образованиехэм япащэхэм, анахьэу инвестициехэмкIэ хъопсагъоу щытхэм, пшъэрылъэу афагъэуцугъэхэм ащыщ ахэм ячIыпIэхэм апхырыкIырэ гъогухэм язэтегъэпсыхьан. Федеральнэ гъогухэм апэблагъэу ащашIырэ псэуалъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэ, мы Iофыгъом пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх. Адыгеим къэкIорэ хьакIэхэм янахьыбэр зэкIолIэрэ Мыекъопэ районым ичIыпIэхэм машинэ гъэуцупIэхэр ащышIыгъэнхэм, гъогухэр къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр атегъэуцогъэнхэм, нэмыкI лъэныкъохэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.Возврат к списку

Наверх