РУС АДЫГ

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

21.07.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом муниципалитетхэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъэ инхэр муниципалитетхэм ащыгъэпсыгъэнхэм, нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

— Лъэныкъо пстэумкIи IофшIэныр гъэлъэшыгъэным, мэхьанэшхо зиIэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэм анахьэу тынаIэ атедгъэтын фае. Ащ «Единэ Россием» ипроектхэри хэхьэх. Муниципалитет пэпчъ бюджетнэ планированием, федеральнэ программэхэм ыкIи инвестициехэм амалэу къатыхэрэр, экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ шIуагъэ къэзытыщт лъэныкъо пстэури къызфигъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Непэрэ мафэхэм ехъулIэу Iофэу ашIэрэм изэфэхьысыжьхэм, анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм къатегущыIагъэх муниципальнэ образованиехэм япащэхэр. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ планэу щыIэм диштэу пшъэрылъхэр зэшIуахых, Iофыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дагъэзыжьых. Адыгеим IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ылъэныкъокIэ тын зэфэшъхьафхэр зытефэхэрэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу афагъэцакIэх. ГущыIэм пае, илъэси 3 — 7 зыныбжь кIэлэцIыкIухэм афатIупщын фэе тынхэмкIэ мафэ къэс специалистхэр тхыгъэ 300 фэдизмэ ахэплъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм щыпсэурэ сабый 10157-мэ мыщ фэдэ тынхэр аIукIагъэх, ащ сомэ миллион 280-рэ пэIуагъэхьагъ.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу гъогухэм ягъэцэкIэжьын ыкIи яшIын зэрэлъыкIуатэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. РеспубликэмкIэ мыщ фэдэ псэолъи 8 щыI: Мыекъопэ, Шэуджэн, Тэхъутэмы-къое районхэм ыкIи Адыгэкъалэ зырыз, Кощхьэблэ районым гъогуи 4.

Мы IофшIэныр игъом ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу ухыжьыгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Джащ фэдэу зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм ипрограмми шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэн зэрэфаер къаIуагъ. Мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ащыщыгъ сабыибэ зэрыс унагъохэм къаратыгъэ чIыгу Iахьхэм ищыкIэгъэ инфраструктурэмкIэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэр. ГущыIэм пае, джырэ уахътэм ар къуаджэу Пэнэжьыкъуае щагъэпсы.

Республикэм ипащэ псэупIэхэм яшIын мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщызэ, муниципалитет пэпчъ мыщ фэдэ площадкэу щагъэнафэрэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр ещэлIэгъэн зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ. Тэхъутэмыкъое районымрэ Мыекъуапэрэ арых непэ псэупIэхэр нахьыбэу зыщашIыхэрэр. ПсэолъэшIынымкIэ адрэ районхэми зэфэдэ амалхэр аIэкIэлъынхэм мэхьанэшхо иIэу къыIуагъ.

Коронавирусым пэшIуекIогъэным, санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм (анахьэу хьэдагъэхэм ыкIи нысащэхэм ялъэхъан) яIофыгъохэм, джащ фэдэу Къурмэн мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын ехъулIэу шIушIэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм, нэмыкIхэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх.Возврат к списку