РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ректорым зэIукIэгъу дыриIагъ

14.03.2019

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, 1996-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Университетым ипэщэ IэнатIэкIэ Хъунэго Рэщыдэ иполномочиехэм япIалъэ зэрикIыгъэм епхыгъэу АКъУ-м иректорыкIэ ихэдзын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэщтхэм, республикэм иапшъэрэ еджапIэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум ипэублэ Адыгеим и ЛIышъхьэ Хъунэго Рэщыдэ имэфэкIкIэ фэгушIуагъ, апшъэрэ гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ АКъУ-м гъэхъагъэу иIэхэм иIахьышхо зэрахишIыхьагъэм фэшI «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

Университетыр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ ректорым Iофышхо зэришIагъэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

Хъунэго Рэщыдэ пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ илъэсхэм АКъУ-м спортымкIэ и Унэу Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щытыр, Научнэ библиотекэр, общежитиитIу, студент поликлиникэ, бизнес-инкубатор, бассейн ыкIи нэмыкI псэуалъэхэр агъэпсыгъэх, корпусыжъхэр агъэкIэжьыгъэх.

Ащ нэмыкIэу гуманитар-техническэ колледжыр, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэр, институти 3, факультет 12, шIэныгъэхэмкIэ Урысые Академием и Къыблэ научнэ гупчэ икафедрэхэр, информационнэ технологиехэмкIэ Гупчэр, космическэ фэIо-фашIэхэмкIэ Гупчэр, ботаническэ садыр, музейхэр зыхэхьэрэ университет комплекс агъэпсыгъ. Сэнэхьатхэу АКъУ-м аIэ къыщырагъахьэхэрэм лъэшэу ахэхъуагъ.

«ШIогъэшхо къытэу илъэсыбэрэ пэщэныгъэ зэрэзепхьагъэм, уиIоф хэшIыкIышхо зэрэфыуиIэм, опыт ин зэрэпIэкIэлъым яшIуагъэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым хэгъэгум иапшъэрэ еджапIэхэм азыфагу чIыпIэ дэгъу щиубытыгъ, КавказымкIэ гъэсэныгъэ дэгъу зыщаратырэ просветительскэ гупчэ ар хъугъэ. Ар къэзыушыхьатырэр университетым къычIахьэ зышIоигъохэм, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыхэрэри ахэм зэрахэтхэу, япчъагъэ зэрэхахъорэр ары. Университетыр къэзыухыгъабэмэ непэ республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ яхэхъоныгъэ яIахьышIу хашIыхьэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Хъунэго Рэщыдэ дэгъоу пэщэныгъэ зэрэзэрихьагъэм ишIуагъэкIэ гъэсэныгъэшхо, опыт ин зиIэ профессорхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ апшъэрэ еджапIэм щиугъоинхэ ылъэкIыгъ.

Хъунэго Рэщыдэ пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ илъэсхэм республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ гъэхъагъэхэр апшъэрэ еджапIэм ышIыгъэх. Анахьэу гуманитар лъэныкъор ары ар зыфэгъэхьыгъэр. Дин, лъэпкъ, культурологическэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ научнэ IофшIагъэхэм, бзэшIэныгъэлэжьхэм, тарихълэжьхэм, биологхэм яIофшIагъэхэм зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм осэшхо къащафашIыгъ.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, Адыгэ къэралыгъо университетым непэ инновационнэ программэхэмрэ проект гъэшIэгъонхэмрэ щыпхыращых. Ахэм ащыщ Кавказ научнэ-хьисап гупчэр зэрэзэхащагъэр, республикэ хьисап еджапIэм хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIырэр, хьисап парк къызэрэзэIуахыгъэр. АКъУ-м IэкIыб къэралыгъохэм арыт апшъэрэ еджапIэхэм гъусэныгъэу адыриIэм зырегъэушъомбгъу, студентхэм стажировкэ арагъэхьы, кIэлэегъаджэхэр яопыткIэ зэдэгуащэх, научнэ конференциехэр зэхащэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор IэнатIэ зэригъэцэкIагъэмкIэ осэшIу къызэрэфишIыгъэм фэшI КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр Хъунэго Рэщыдэ къыIуагъ. Апшъэрэ еджапIэм ипэщакIэу агъэнэфэщтым АКъУ-м хэбзэ шIагъоу иIэхэр лъигъэкIуатэхэ зэрашIоигъор хигъэунэфыкIыгъ. Хъунэго Рэщыдэ апшъэрэ еджапIэм ищыIэныгъэ джыри тапэкIэ къыхэлажьэ зэрэшIоигъор КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.Возврат к списку