РУС АДЫГ

Инэплъэгъу ригъэкIыхэрэп

25.07.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ лагерьхэр тыгъуасэ къыкIухьагъэх, сабыйхэм яуахътэ зэрагъакIорэм зыщигъэгъозагъ. Республикэм ипащэ игъусагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, нэмыкIхэри. ЖъоныгъуакIэм и 28-м лагерьхэм яIофшIэн тиреспубликэ щырагъэжьагъ. Сабыйхэм зызыщагъэпсэфын алъэкIыщт учреждение 93-мэ Адыгеим мыгъэ Iоф щашIэ. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм ащагъэпытэным 2018-рэ илъэсым сомэ миллион 84,1-рэ пэIуагъэхьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 79,2-р республикэ бюджетым къыхэхыгъ (ахэм ащыщэу ны-тыхэм къатыгъэр — миллиони 2 фэдиз), чIыпIэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллиони 4,9-рэ. Джащ фэд, цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр зыщафагъэцэкIэрэ ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ учреждениехэм кIэлэцIыкIухэм реабилитацие ащарагъэкIущт. Ахэм сомэ миллион 43,7-рэ апэIухьащт.

ЫпэкIэ къыщытIуагъэр зэфэтхьысыжьмэ, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэным сомэ миллиони 127,8-рэ пэIуагъэхьащт.

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом сабый нэбгырэ мин 23-мэ лагерь зэфэшъхьафхэм япсауныгъэ ащагъэпытэнэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу, илъэс еджэгъур окIофэ гъэсэныгъэм ифедеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениехэм нэбгырэ 200 агъэкIощт.

ЧIыпIэ къин ифэгъэ кIэлэцIыкIухэри республикэм ихэбзэ къулыкъухэм янэплъэгъу рагъэкIхэрэп. 2018-рэ илъэсым а купым хэхьэрэ сабый нэбгырэ 15400-рэ лагерьхэм агъэкIощтых.

КъумпIыл Мурат лагерэу «Кавказ» зыфиIорэм апэ екIолIагъ. ХьакIэхэр зэрякIасэр къахэщэу кIэлэцIыкIухэр зэрифэшъуашэу республикэм ипащэ къыпэгъокIыгъэх, къэшъо, орэд чэфхэр пагъохыгъэх.

Лагерыр кIэлэцIыкIухэм зыщагъэпсэфыным ыкIи япсауныгъэ щагъэпытэным фытегъэпсыхьагъ. КъатиплIэу зэтет унэр шапхъэхэм адештэ. КIэлэцIыкIухэр къызщышъохэрэ, кино зэфэшъхьафхэм зыщяплъыхэрэ залхэр хэтых, гъэмэфэ кинотеатри яI. Лагерым футбол, волейбол, баскетбол зыщыджэгущтхэ чIыпIэхэр щыгъэпсыгъэх. Джащ фэдэу квадратнэ метри 180-рэ хъурэ бассейн лагерым хэт. Бэдзэогъум и 25-м ехъулIэу «Кавказым» нэбгырэ 230-мэ зыщагъэпсэфы.

КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIухэм гущыIэгъу афэхъугъ, яуахътэ зэрагъакIорэм рыразэхэмэ зыщигъэгъозагъ. Нэужым спортзалыр, бассейныр къыплъыхьагъэх, ылъэгъугъэм ыгъэрэзагъэу сабыйхэм ягъусэу сурэтхэр зытырахыгъэх.

Нэужым республикэм ипащэ «Горная» зыфиIорэ лагерым кIуагъэ. Илъэс къэс мы чIыпIэм чэзыуиплIым сабый 1500-мэ зыщагъэпсэфын алъэкIыщт. Мыгъэ нэбгырэ 1050-мэ япсауныгъэ щагъэпытэщт. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом илъэхъан нэбгырэ 838-рэ. Ахэр Ханты-Мансийскэ автоном шъолъырым (нэбгыри 152-рэ), Краснодар краим (21-рэ), нэмыкIхэми къарыкIыгъэх.

— Зыгъэпсэфыгъо уахътэу шъуиIэр зэрифэшъуашэу жъугъакIо, — кIэлэцIыкIухэм зафигъэзагъ КъумпIыл Мурат. —Спортым шъупылъынымкIэ лагерьхэм амалышIухэр аIэкIэлъых, площадкэ зэфэшъхьафхэр дэтых. Джащ фэдэу лагерым уилэгъухэр нэIуасэ щыошIых, ныбджэгъуныгъэр щэпытэ. КIуачIэ зэжъугъэгъотыгъэу илъэс еджэгъур ежъугъэжьэжьмэ, кIэух дэгъухэр къыкIэлъыкIощтых.Возврат к списку