РУС АДЫГ

Пшъэрылъхэр афигъэнэфагъэх

26.11.2018

АР-м иминистрэхэм я Кабинет IэфшIэгъу зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм яадминистрацие-

хэм япащэхэр. Социальнэ политикэм епхыгъэхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъэр. Гурыт еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм чIыпIакIэхэр ащыгъэпсыгъэнхэм, медицинэм иучреждениехэм Iэзэгъу уцхэр икъоу аIэкIэлъынхэм лъыплъэгъэным, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытыжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм аратырэ чIыгу Iахьхэм инженернэ инфраструктурэ ащыгъэпсыгъэным алъэныкъокIэ IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур шъолъырым еджапIэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр щышIыгъэнхэмкIэ пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ. Адыгеим псэолъэшIынымкIэ и Министерствэрэ къэралыгъо учреждениеу «Стройзаказчик» зыфиIорэмрэ мы IофшIэным нахь чанэу хэлэжьэнхэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ, проектхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм ягъэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ программэхэр гъэхьазырыгъэнхэ, организациехэм япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэм фэшI ящыкIэгъэ ахъщэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэн фае, кIэлэегъаджэхэм япчъагъэ икъуным муниципалитетхэм япащэхэм Iоф дашIэнэу къапыщылъ.

АР-м и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыхэрэм ащыщ Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм игъом аIэкIэгъэхьэгъэныр. МыщкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ведомствэм къызэритырэмкIэ, медицинэм иучреждениехэм Iэзэгъу уцхэр икъоу ыкIи игъоу аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ мы аужырэ илъэсхэм Iофхэм язытет нахьышIум ылъэныкъокIэ зызэблихъугъ. Ау мы лъэныкъом осэ тэрэз фэшIыгъэным пае муниципалитетхэм яамалкIэ сымэджэщхэр уплъэкIугъэнхэ фаеу министрэм къыIуагъ. Къалэхэм ыкIи районхэм япащэхэм мы Iофыгъом анаIэ тырагъэтынэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

Адыгеим ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзэгъэ лъэныкъохэм ащыщ республикэм щыпсэухэрэм диспансеризациер акIуныр.

— Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным тыпылъ, ащ къыдыхэлъытагъэу цIыфым игъашIэ хэгъэхъогъэным мэхьанэшхо етэты. Диспансеризацием ишIуагъэкIэ цIыфым узэу иIэхэр нахьыжьэу къыхэбгъэщынхэ, ащ игъом уеIэзэн плъэкIыщт. Мы IофшIэныр нахь тэрэзэу зэхэщагъэ зэрэхъущтымкIэ псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждениехэм яврач шъхьаIэхэр упчIэжьэгъу шъушIых, ащ шIуагъэу пылъыр цIыфхэм агурыжъугъаIу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр зытегущыIагъэхэм ащыщ зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытыжьхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм иIофыгъо. Мы купым хахьэхэрэм зыщыпсэущтхэ унэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм фэшI муниципалитетхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэ, псэупIэхэм яшIын фэгъэзэгъэ организациехэр мы пшъэрылъым изэшIохын къыхэгъэлэжьэгъэнхэмкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIу ибэхэм фэтэрхэр афэщэфыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ахэхъощт.

Джащ фэдэу сабыибэ зэрыс унагъохэм аратырэ чIыгу Iахьхэр инженернэ инфраструктурэмкIэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ, ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

ГъэфэбэпIэ уахътэм зэрэфэхьазырхэр къэзыгъэнэфэрэ паспортхэр зымыгъэхьазырыгъэ муниципалитетхэм охътэ кIэкIым IофшIэныр аухыжьынэу республикэм ипащэ къафигъэпытагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым ылъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэми АР-м и ЛIышъхьэ кIэкIэу къащыуцугъ. Анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, хэтэрыкIхэр зыщаIыгъыщтхэ ыкIи къызщыдагъэкIыжьыщтхэ псэуалъэхэм яшIын лъыгъэкIотэгъэныр ары. Адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын хэгъэхъогъэным мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Щэ къэзытырэ былымышъхьэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным пае унэе хъызмэтшIапIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэн зэрэфаер къыIуагъ.

Федеральнэ программэхэм къадыхэлъытагъэу шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт мылъкоу республикэм къыIэкIахьэрэр игъом ыкIи шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ министерствэхэм япащэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.Возврат к списку