РУС АДЫГ

Хэхъоныгъэхэм якъэкIуапI

12.08.2020

ПсэупIэу Каменномостскэм исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ ыкIи инвестициехэмкIэ хъопсапIэу щытыным апае шIэгъэн фаехэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ащ щызэхищагъ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зекIоным изегъэушъомбгъункIэ Каменномостскэр зыщыгугъыхэрэ зы Iахьэу хъун фае ыкIи ащкIэ ищыкIэгъэ пстэури щыI.

«Каменномостскэм зекIонымкIэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэмкIэ амалышIухэр къытынхэ ылъэкIыщт. Мы чIыпIэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ышIыным непэ мылъкоу хатлъхьэрэр макIэп, щыIэкIэшIу дэлъынымрэ инфраструктурэр зэтегъэпсыхьэгъэнымрэ апае бэ зэшIотхырэр. Социальнэ псэуалъэхэр щашIых, цIыфхэм зэдагъэфедэщт чIыпIэхэр агъэкIэжьых, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр дащэх. Мы зэпстэуми щыпсэухэрэмкIи, зекIо къакIохэрэмкIи мэхьанэшхо яI. ШIуагъэ къытэу ыкIи акъылыгъэ хэлъэу къэкIуапIэу щыIэр гъэфедэгъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Олег Топоровым къызэриIотагъэмкIэ, Мыекъопэ районым къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыхиубытэу объект 24-рэ щызэтырагъэпсыхьэ. Районым икъоджэ псэупIи 7 ащ хэлажьэ. Мылъкоу къатIупщыгъэм ипроцент 71-р (сомэ миллиони 185,6-р) зытефэрэр Каменномостскэр ары. ЕджэпIэ автобусым ищэфын, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр атезыгощэщт зэбгырыщыпIищмэ яшIын, кIэлэцIыкIу IыгъыпIищымэ, культурэм иунэ ягъэцэкIэжьын мы пчъагъэр апэIуагъэхьащт. Мылъкур амыгъэфедэным ищынагъо щыIэп.

ЗэшIуахыгъахэм ыкIи къапыщылъым афэгъэхьыгъэ къэбарыр къыIотагъ Каменномостскэ къоджэ псэупIэм ипащэу Владимир Петровым. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, псэупIэм исоциальнэ-экономическэ лъэныкъокIэ гъэхъагъэу ашIыгъэхэм ащыщ бюджетым ифедэ зэрэхэхъуагъэр, ащ цIыфхэм яIахь зэрэхэлъыр, инфраструктурэм ипсэуалъэхэр зэрашIыгъэхэр, гъогухэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр, энергиемкIэ шIуагъэ къэзытырэ шIыкIэхэр зэрагъэфедагъэхэр, цIыфхэм зэдагъэфедэрэ чIыпIэхэр щынэгъончъэным ишапхъэхэм зэратырагъэпсыхьагъэхэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым иIофыгъохэр зэрэзэхафыгъэхэр — икIыгъэ илъэсым псырыкIуапIэр агъэпсыгъ, спортым зыщыпылъыщтхэ чIыпIакIэ зэрашIыгъэр. Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ ыкIи пкъышъолыр зыщапсыхьащт унэшхо ашIыныр ягухэлъхэм ащыщ.

ГумэкIыгъоу щыIэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэр къыраIотыкIыгъэх мэкъу-мэщымкIэ министрэу Къонэ Анзаур, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур, джащ фэдэу хэбзэIахьхэмкIэ къулыкъум, псэолъэшIынымкIэ, культурэмкIэ, финансхэмкIэ министерствэхэм, зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ комитетым ялIыкIохэм.

«Мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъ тапашъхьэ ит — зэпахырэ узэу зызыушъомбгъугъэм ыпкъ къикIыкIэ чIэнагъэу тшIыгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэр, шъолъырым къакIохэрэм ахэгъэхъогъэныр. ЭкономикэмкIэ къэгъэлъэгъонэу тиIэхэр къэтIэтынхэ фае, цIыфхэм IофшIэныр чIанэ хъущтэп. Лъэныкъо шъхьаIэу щытхэр проектышхохэм ягъэцэкIэнрэ инфраструктурэм изэтегъэпсыхьанрэ. Мы пшъэрылъхэм афэIорышIэрэ къэралыгъо программэ закъохэр арэп ахэр зэшIотхынхэ зэрэтлъэкIыщтыр. Джыри зы шIыкIэ щыIэ хъугъэ — Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономическэ хэхъоныгъэкIэ программэ шъхьафэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэр ары», — къыщыхигъэщыгъ игущыIэ КъумпIыл Мурат.

ЛIышъхьэм джащ фэдэу къыIуагъ къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдилъытэрэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр. Ахэм шIуагъэ къатынэу щыт къуаджэхэм ащыпсэухэрэм щыIэкIэшIу яIэнымкIэ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм иищэн, социальнэ инфраструктурэм къыхиубытэрэ псэуалъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэр, медицинэ ыкIи шIэныгъэ зэгъэгъотын Iофыгъохэр программэм ишIуагъэкIэ зэшIохыгъэ хъущтых.

«Iофышхоу тшIэрэм изэфэхьысыжьэу хъун фае псэупIэхэм тапэкIэ хэхъоныгъэу яIэщтыр. Былымхъуным, чIыгулэжьыным алъэныкъокIэ унэе хъызмэт зышIэхэрэм япчъагъэ хэгъэхъогъэныр, инвестициехэм якъещэлIэн, инфраструктурэр тапэкIи зэтегъэпсыхьэгъэныр ахэм ащыщых. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэшIотхырэ Iофыр къоджэ псэупIэм ищыIэныгъэ къызэтыригъэнэжьын закъор арэп зыфэгъэхьыгъэр, ащ щыIакIэу дэлъыр нахьышIу шIыгъэныр, IофшIэпIэ чIыпIэхэм ахэгъэхъогъэныр ары нахь. Районым, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным япащэ пэпчъ мы Iофым ежь ышъхьэкIэ хэтэу лъэныкъо пэпчъкIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэшIуихынхэ фае», — къыIуагъ ЛIышъхьэм.

Зэхэсыгъом илъэхъан КъумпIыл Мурат АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ предпринимательхэм IэпыIэгъу аригъэгъотынэу, культурэмкIэ министерствэм — гъэсэныгъэм иIофыгъохэр зэрэзэхащэхэрэм лъыплъэнэу, псэолъэшIынымкIэ министерствэм — транспорт ыкIи инженернэ инфраструктурэм игъэпсынкIэ Iофыгъохэр игъом зэшIуихынхэу. Медицинэ IэпыIэгъур зэрэзэшIуахырэм идэгъугъэ хигъэхъонэу АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистерствэ фигъэпытагъ.

«Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ащыщыбэмэ ягъэцэкIэжьын иIофыгъо зэшIотхын тлъэкIыгъэ. ГущыIэм пае, культурэм ылъэныкъо закъокIэ объект 27-мэ псэолъэшIын ыкIи гъэкIэжьын Iофыгъохэр ащагъэцакIэх. ТапэкIи къэралыгъо программэхэм къатырэ амалхэр дгъэфедэнхэ тыгу хэлъ, къоджэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ пшъэрылъхэр зэшIотхыщтых, республикэм щыIэкIэшIу илъыным тыфэлэжьэщт. Лъэбэкъоу тыдзырэ пэпчъкIэ ыпэкIэ тылъэкIуатэ ыкIи социальнэ объект пчъагъэмэ язэтегъэпсыхьанэу псэупIэу Каменномостскэм щызэдетхьыжьагъэр зэдатшIэрэ Iофым икъэгъэлъэгъонышIу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку