РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэу Каменномостскэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ пшъэрылъхэр къыгъэуцугъэх

29.07.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Мыекъопэ районым» иадминистрацие ипащэу Олег Топоровымрэ Каменномостскэ къоджэ псэупIэм ипащэу Владимир Петровымрэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

ЗекIоным зыщиушъомбгъунымкIэ шъолъырым игупчэхэм ащыщэу поселкэу Каменномостскэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн ары анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

ЗэдэгущыIэгъур муниципалитетым иIофхэм язытет зыфэдэмкIэ рагъэжьагъ, сыда пIомэ ыпэрэ мафэм районым ошъушхо щыIагъ. Олег Топоровым къызэриIуагъэмкIэ, мыщ къыхиубытагъэх поселкэхэу Каменномостскэмрэ Победэмрэ, станицэу Абадзехскэм ячIыпIэ заулэ.

Ошъум зэрарэу къыхьыгъэр комиссием зэригъэшIагъ, ащ пае чIыпIэхэм уплъэкIунхэр ащыкIуагъэх. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, унэшъхьи 10-мэ фыкъуагъэхэр афэхъугъэх. Щагухэм, хатэхэм къащыкIыхэрэми ошъум иягъэ аригъэкIыгъ. Мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэр пштэмэ, зы ныIэп зэрар зыхьыгъэр.

— Ошъур къызэрехыщтым ищынагъо илъэс къэс республикэм шъхьащыт, арышъ шъолъырым имэкъумэщышIэхэм чIэнагъэу ашIыхэрэр нахь макIэ хъуным фэшI къэралыгъо IэпыIэгъур къыздыхэлъытэгъэ страхованиер къызфагъэфедэмэ ишIогъэшхо къэкIощт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным ипрограммэ игъэцэкIэн епхыгъэу поселкэу Каменномостскэм социальнэ проектхэр щызэшIохыгъэнхэм иIофыгъохэм нэужым атегущыIагъэх. Республикэм ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр газрыкIуапIэхэм яшIын ары. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэлъэшынэу пащэхэм пшъэрылъ къафишIыгъ. Джащ фэдэу культурэм иунэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ, чIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр къафигъэнэфагъэх.

— Каменномостскэм игъогухэм, иинженернэ инфраструктурэ язэтегъэпсыхьан, социальнэ псэуалъэхэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын ахъщэшхо пэIудгъэхьагъ. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр, зекIоным зиушъомбгъуныр ыкIи инвесторхэр къищэгъэнхэр ары мыщ дэжьым анахь шъхьаIэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, поселкэм рекреационнэ амалэу IэкIэлъхэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм, ар мэкъу-мэщым, промышленностым хэхъоныгъэ ашIыным епхыгъэным, ащ дакIоу чIыопс баиныгъэр къэухъумэгъэным мэхьанэшхо яI.

Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэм нэIуасэ зыщафэхъущтхэ ыкIи пшъэрылъхэр зыщагъэнэфэщтхэ дэкIыгъо зэхэсыгъо поселкэу Каменномостскэм щагъэхьазырынэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ.Возврат к списку