РУС АДЫГ

ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр къыдэлъытагъэхэу

04.03.2019

IофшIэгъу зэхэсыгъоу АР-м иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм зыкъызэрэфагъэзэгъэ Iофыгъохэр къыдилъытэхэзэ министерствэ ыкIи муниципалитет пащэхэм ащ пшъэрылъхэр щафишIыгъэх, социальнэ-экономикэ Iофыгъоу къэуцухэрэр, нэмыкI лъэныкъоу зыдэлэжьэнхэ фаехэр щагъэнэфагъэх.

Пстэуми апэу АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Галина Савенковар пенсием агъэкIотэжьыгъ, илъэс зэкIэлъыкIом зэрифэшъуашэу иIофшIэн зэригъэцэкIагъэм фэшI рэзэныгъэ тхылъ КъумпIыл Мурат ритыгъ.

Къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэу проектхэр республикэм зэрэщагъэцакIэхэрэм, гъогу картэхэр зэрагъэпсыхэрэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

— Гухэлъхэм шъуакъыхэкIи IофшIэгъэ гъэнэфагъэхэм шъукъякIуалI. Дгъэуцугъэ мурадхэм талъыIэсыным фэшI гъогу картэхэм атетэу Iоф тшIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым республикэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 3 ыкIи еджапIэ щашIынэу агъэнафэ. Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм мы илъэсым икIэухым нэс кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр ащашIыщтых, Мыекъуапэ щырагъэжьэщтым IофшIэнхэр къэкIорэ илъэсми щылъагъэкIотэщтых. Непэрэ мафэм ехъулIэу ахэр зынэсыгъэхэр зэхэсыгъом щызэхафыгъ.

Федеральнэ гупчэм иамалхэр нахь чанэу къызфагъэфедэнэу ыкIи къэралыгъо программэхэм ахэлэжьэнхэу министерствэхэм ялIыкIохэм пшъэрылъхэр КъумпIыл Мурат афишIыгъэх. ГущыIэм пае, мы лъэхъаным АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ егъэхьазыры шъолъырым ипромышленнэ предприятиехэу федеральнэ проектым хэлэжьэщтхэр. Ащ ишIуагъэкIэ проценти 4,5-кIэ кредитхэмкIэ хьылъэр нахь макIэ хъущт.

Мэлылъфэгъум и 26-м радиацие тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм я Мафэ республикэм зэрэщыхагъэунэфыкIыщтым АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ 200-м ехъу Адыгеим щызэхащэнэу агъэнафэ. ГумэкIыгъом идэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм, ахэм яшъхьэгъусэхэм аратынэу зэтыгъо ахъщэ нэбгырэ 660-мэ аIукIэщт.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн зэрэлъагъэкIуатэрэм къытегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм яшIын фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр зэхащэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъомэ ащыщ Мыекъуапэ игъогухэр. Ахэр къызэрагъэнэфыхэрэми анаIэ тырадзэнэу, мы Iофыр нахь агъэлъэшынэу пшъэрылъ къыгъэуцугъ.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо зэрэзэхащэщтыр агъэнэфэгъах. БлэкIыгъэ илъэсым лагерьхэм защызыгъэпсэфын зымылъэкIыгъэу чэзыум хэтхэр мыгъэ къыдалъытэщтых. Джащ фэдэу илъэс къэс щыIэу тызэсэгъэ чэзыуи 4-м мыгъэ зэрэтекIыщтхэр, ащ ычIыпIэкIэ чэзыуи 3-рэ кIэлэцIыкIухэм зызэрагъэпсэфыщтыр министрэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Ведомствэ, муниципалитет пэпчъ япащэхэм къагурыIон фае ашIэщтыр зыфэди-

зыр, проектхэм ягъэцэкIэн илъэхъан гъогу картэр шIокI имыIэу къыдэлъытэгъэн фае бюджет мылъкур шIуагъэ къытэу игъом гъэфедэгъэным фэшI, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

ЦIыфхэм зэнкIэ зэдэгущыIэгъоу адыриIагъэм упчIэ миным къехъу ЛIышъхьэм къыщыфагъэзагъ. АхэмкIэ пшъэрылъэу къулыкъухэм афишIыгъэхэм ягъэцэкIэн ежь ышъхьэкIэ зэрэлъыплъэщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

ЦIыфхэу зыкъыфэзыгъэзагъэхэр зыщыпсэухэрэм ЛIышъхьэр охътэ благъэм кIощт. Социальнэ мэхьанэ зиIэ объектхэм яшIын, Iэрыфэгъу щыIакIэ яIэнымкIэ цIыфхэм яшIошIхэр анахь мэхьанэ зиIэхэу ЛIышъхьэм елъытэ.Возврат к списку