РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

27.07.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Адыгеим и Правительствэ зычIэт унэм Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ яепархие ипащэу, архиепископэу Тихон щыIукIагъ.

ЗэIукIэгъум иублэгъу республикэм и ЛIышъхьэ архиепископэу Тихони чыристан пстэуми ямэфэкIышхокIэ — Урысыер чыристан диным зытехьагъэр илъэс 1030-рэ зэрэхъурэмкIэ афэгушIуагъ.

«Урысые къэралыгъом хэхъоныгъэ ышIынымкIэ а хъугъэ-шIагъэм мэхьанэшхо зэриIагъэр тэ зэкIэми дэгъоу тэшIэ. Къэралыгъо пытэм игъэпсынкIэ ар мэхьанэшхо зиIэ лъэбэкъоу щытыгъ. Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм языкIыныгъэ ылъапсэу сыдигъуи щытыгъэр ягушъхьэлэжьыгъэкIэ зэрэзэрэгъэбаижьыщтыгъэхэр, ячIыгу гупсэ мамырэу щыпсэухэ зэрашIоигъуагъэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъыбэ зыщызэдэпсэущт, дин зэфэшъхьафхэр зыщалэжьыщт къэралыгъоу Урысыер агъэпсыщтыгъ. АщкIэ щысэшIоу щыт Адыгеим мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэмрэ зэрилъыр.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат игуапэу хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ архиепископэу Тихонрэ азыфагу зэфыщытыкIэшIу зэрилъыр. Республикэм исхэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм, дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм азыфагу зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэмрэ зэгурыIоныгъэрэ зэрилъхэм ятамыгъэу ар щыт.

Архиепископэу Тихон мэфэкIымкIэ къызэрафэгушIуагъэм фэшI КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр риIуагъ. Республикэм ипащэхэм диныр зылэжьхэрэм анаIэ ренэу къазэратетыр, чылысхэм яшIынкIэ IэпыIэгъу къазэраратырэр зэригуапэр къыIуагъ. Урысыер чыристан диным зытехьагъэр илъэс 1030-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэм архиепископыр къатегущыIагъ.

ЗэIукIэгъум икIэухым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, хэбзэ къулыкъухэм республикэм щалэжьырэ дин шъхьаIэхэм япащэхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр тапэкIи лъагъэкIотэщт.

«Мэхьанэ зиIэр тызытегущыIагъэхэр зэкIэ тIэкIу-тIэ-кIузэ щыIэныгъэм щыпхыры-щыгъэнхэр ары. Дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр республикэм щыгъэпытэгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэ IофышIухэр тапэкIи нахьыбэу зетхьанхэм тыпылъыщт» — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку