РУС АДЫГ

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ тхакIом имэфэкI дагощыгъ

29.05.2018

Лъытэныгъэшхо зыфашIырэ тхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ къызыхъугъэ мафэр зэрэхигъэунэфыкIырэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэ тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. ШъхьэкIэфэныгъэ ин зыпагъохырэ тхакIом имэфэкI дагощынэу Адыгеим имызакъоу, ткъош республикэхэми къарыкIыгъэх. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, общественнэ движениехэм япащэхэр, тхакIохэр, нэмыкIхэри мэфэкI зэхахьэм къеблэгъагъэх.

— Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, тилъэпкъ ищытхъу дахэкIэ языгъэIогъэ МэщбэшIэ Исхьакъ имэфэкI мафэ хегъэунэфыкIы, — къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — Республикэм лъытэныгъэ зыщыфашIхэу, ицIыф гъэшIуагъэхэр мэфэкIыр дагощынэу къызэрэугъоигъэх. Гуетыныгъэ хэлъэу МэщбэшIэ Исхьакъ Iоф зэришIагъэм ишыхьатэу къэралыгъо тын лъапIэхэр къыфагъэшъошагъэх. Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор, уимэфэкI мафэкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо, псауныгъэ пытэ уиIэнэу, джыри лъэгэпIакIэхэм уанэсынэу, уигупсэхэм ыкIи къыппэблагъэхэм яIэпыIэгъу кIуачIэ къыпхилъхьэзэ гухэлъэу уиIэхэр зэкIэ къыбдэхъунхэу пфэсэIо.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непи МэщбэшIэ Исхьакъ творческэ ыкIи общественнэ IофшIэным чанэу хэлажьэ, илъэс пчъагъэм УФ-м и общественнэ палатэ хэтыгъ, 20I8-рэ илъэсым Урысыем и Президент ихэдзынхэу щыIагъэм Владимир Путиным ицыхьэшIэгъу цIыфэу щытыгъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ республикэм имызакъоу къэралыгъом ыцIэ дахэкIэ ыгъэIун ылъэкIыгъ. ИIофшIагъэхэм къэралыгъом осэшIу къафишIыгъ, орденхэу «Лъэпкъхэм язэкъошныгъ», «Хэгъэгу ыпашъхьэ гъэхъагъэу щыриIэхэм апае» зыфиIоу я II-рэ, я III-рэ ыкIи IV-рэ степеньхэр зиIэхэр къыфагъэшъошагъэх, М. Шолоховым ыцIэкIэ щыт шIухьафтыныр къыратыгъ.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэм къыфэгушIуагъэх Владимир Нарожнэр, гъэзетэу «Адыгэ псалъэм» иредактор шъхьаIэу ХьэшIуцIэ Мухьамэд, АР-м инахьыжъхэм я Совет хэтэу Дзыбэ Кимэ, АМАН-м иакадемикэу Охътэ Александр, нэмыкIхэри. Къэзэрэугъоигъэхэм ягущыIэ къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, шъхьэкIэфэныгъэ зыфэпшIын тхакIоу зэрэщытым дакIоу И. МэщбашIэр лъытэныгъэ къэзылэжьырэ цIыфышIу. ЦIыфхэм аныбжь емылъытыгъэу, сабыйхэми, нэжъ-Iужъхэми жабзэ къадигъотын елъэкIы. Прозэм фэгъэзагъэу тхэныр къызыдэхъурэр бэп. МэщбэшIэ Исхьакъ ар зэрифэшъуашэу зэрэIэкIэлъым дакIоу, тарихъыр щыпхырыщыгъэу къытхын елъэкIы. Романхэм блэкIыгъэмрэ непэрэ уахътэмрэ язэпхыныгъэ дэгъоу къащэлъагъо. Произведениехэм лъэпкъым тарихъ гъогу мыпсынкIэу къыкIугъэр къагъэлъагъо, зэгъэфагъэу гупшысэу ахэлъыр къыраIотыкIы.

Уасэ ыкIи лъытэныгъэ къыфэзышIыгъэхэ АР-м и ЛIышъхьэрэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэмрэ зэрафэразэр МэщбэшIэ Исхьакъ къыхигъэщыгъ.— ТищыIэныгъэ шIумрэ емрэ щызэготых. ШIур сыдигъуи зэрэтекIорэм тегъэгушIо. Урысыем ыкIи Адыгеим хэхъоныгъэхэр ашIынхэм Iоф дэзышIэгъэ цIыф пстэоу илъэс пчъагъэм къыкIоцI къызготыгъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ясэIо. Непэ къэзэрэугъоигъэхэм ыкIи сигупшысэхэм къадезыгъаштэхэрэм шIоу щыIэр къадэхъунэу, илъэсыбэ къагъэшIэнэу сафэлъаIо, — къыIуагъ тхакIом.Возврат к списку