РУС АДЫГ

Лъытэныгъэ къэзылэжьыгъэм дэжь

14.12.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием имэз промышленность изаслуженнэ IофышIэу, IофшIэным иветеранэу Валентин Храмовым ыдэжь щыIагъ ыкIи илъэс 80 зэрэхъугъэм фэшI ащ фэгушIуагъ.

Адыгеим мэз промышленностымкIэ иотраслэ илъэс 40 фэдизрэ ар щылэжьагъ, республикэм ипредприятие анахь инхэм зыкIэ ащыщым — пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картонтарэм» иуцун иIахьышхо хишIыхьагъ.

«Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэ уиIахьышхо хэпшIыхьагъ, республикэм иджырэ экономикэ лъапсэ фэзышIыгъэхэм уащыщ. Iофэу зыфэгъэзагъэм ыпси ыкIуачIи хэзылъхьэрэ цIыфхэм, икъэлэ гупсэрэ иреспубликэрэ яхэхъоныгъэ фэлажьэхэрэм лъытэныгъэ ин ренэу афэтэшIы», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ юбилярым зыфигъазэзэ.

Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Президент илIыкIохэм яIофшIапIэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокинымрэ Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролинымрэ гущыIэ фабэхэр ащ пагъохыгъэх.

Валентин Храмовыр Мыекъопэ целлюлоз-картонышI комбинатым игъэпсын хэлэжьагъ, ар слесарь-монтажникэу щытыгъ, 1964-рэ илъэсым а IофшIэпIэ дэдэм целлюлозыр зыгъажъохэрэм ахэтэу Iоф щишIагъ.

Валентин Храмовым анахь IэнэтIэ цIыкIухэм къащыригъажьи, 1983-рэ илъэсым предприятием ипэщэ IэнатIэ нэсыгъ, илъэс 20 фэдизрэ ащ иIэшъхьэтетыгъ.

Предприятием иIофшIэн кIэу хилъхьагъэхэм яшIуагъэкIэ федэу ащ къытырэм хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Производствэр гъэкIэжьыгъэнми В. Храмовым иIахьышхо хишIыхьагъ. Джащ фэдэу предприятием Iоф щызышIэхэрэм социальнэ лъэныкъомкIэ ренэу ынаIэ ащ атыригъэтыщтыгъ. ЫшъхьэкIэ чанэу хэлэжьагъ ЦКЗ-м имикрорайон изэхэщэн.

Валентин Храмовым иIэпэIэсэныгъэ, ихъупхъагъэ, зэхэщэкIо дэгъоу зэрэщытыр зэкIэми алъэгъущтыгъ ыкIи къэралыгъо тын лъапIэхэр мызэу, мытIоу къыфагъэшъошагъэх: медалэу «IофшIэным иветеран» зыфиIорэр, орденэу «Щытхъум итамыгъэр», лъэпкъхэм язэкъошныгъэ иорден, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку