РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

16.09.2017

Адыгеим илIыкIо купэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщагъэр Краснодар краир зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъ.

Краим щыпсэухэрэм афэгушIонэу къэкIуагъ Урысые Федерацием и Президент Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ и Полномочнэ лIыкIоу Владимир Устиновыр. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыцIэкIэ шIуфэс тхылъым ар къеджагъ ыкIи къыхигъэщыгъ краир теубытагъэ хэлъэу инвестиционнэ IофшIэным, мэкъумэщ къыдэгъэкIыжьыным, зекIоным, социальнэ Iофыгъохэм алъэныкъокIэ ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэр ыкIи ар джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунэу къафэлъэIуагъ. ИкIэухым Владимир Устиновым лъэныкъо зэфэшъхьафхэм анахь дэгъу дэдэу ащылажьэхэрэм къэралыгъо шIухьафтынхэр, щытхъу тхылъхэр ыкIи Урысыем и Президент ыцIэкIэ рэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх. Ахэм зыкIэ ащыщ орденэу Александр Невскэм ыцIэкIэ щытыр зыфагъэшъошагъэу Владимир Бекетовыр — краим и Хэбзэихъухьэ ЗэIукIэ итхьаматэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, Краснодар краир социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэхэм ягъогу тетэу, ицыхьэ зытелъыжьэу ыпэкIэ лъэкIуатэ.

«Илъэс 54-рэ Адыгеир Краснодар краим хэтыгъ. А уахътэм къыкIоцI тятэжъхэм ыкIи ахэм ятэхэм, тинахьыжъхэм зэгъусэхэу къалэхэр агъэпсыгъэх, гъогухэр ашIыгъэх, мэкъу-мэщым ыкIи промышленностым закъырагъэIэтыгъ, зэгъусэхэу Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэх, заом зэщигъэкъогъэ хъызмэтыр зыпкъ рагъэуцожьыгъ, щыIэкIакIэр зэдагъэпсыгъ. Арышъ, непэ теубытагъэ хэлъэу къэтIон тлъэкIыщт: тишъолъыритIумэ ягъэхъагъэхэм, ятекIоныгъэхэм лъапсэ афэзышIыгъэхэр Краснодар краимрэ Адыгеимрэ ащыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ. Непэ гъэхъагъэ хэлъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тызэдэлажьэ, мэхьанэшхо зиIэ проектыбэ зэшIотэхы. Тызэгъусэу социальнэ инфраструктурэр нахьышIу тэшIы, коммуникацием, зекIоным ыкIи гъогушIыным зятэгъэушъомбгъу», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевым ипсалъэ анахьэу къыщыхигъэщыгъэр краим игъэхъагъэхэм джыри нахь ахэгъэхъогъэным мэхьанэшхо зэриIэр ары.

«Тикрай итарихъ цIыфым ищыIэныгъэ фэд.

Ар хъугъэ-шIагъэхэмрэ цIыфхэмрэ япхыгъ. ЦIыфхэр ары апшъэрэ мэхьанэ зиIэр, сыда пIомэ а хъугъэ-шIагъэхэр цIыфхэм апкъ къикIыгъэх», — къыIуагъ губернаторым.

— «Тэ тицIыфхэр краим имызакъоу, нэмыкI чIыпIэхэми ащыцIэрыIох — ахэр архитекторых, шIэныгъэлэжьых, космонавтых, врачых, чIыгулэжьых, кIэлэегъаджэх».

Пшызэ шъолъыр ихэхъоныгъэ зиIахь хэзышIыхьэрэ пстэуми зэрафэразэр Вениамин Кондратьевым къыIуагъ ыкIи Iофэу зыфэгъэзагъэхэмкIэ анахь гъэхъэгъэ инхэр зышIыгъэхэм къэралыгъо шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

Краим итворческэ коллектив анахь дэгъухэм якъэгъэлъэгъонхэмкIэ Iофтхьабзэр ухыгъэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку