РУС АДЫГ

КъэралыгъуитIуми япшъэрылъхэмрэ ягухэлъхэмрэ зэфэдэх

04.07.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Зэхэт Араб Эмиратхэм якомпаниеу «Аль-Фаладж» ипащэхэм тыгъуасэ зэIукIэгъу щадыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровыр, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ инвестициехэмкIэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнага.

IэкIыб къэралыгъом илIыкIо куп хэтыгъэх зигугъу къэтшIыгъэ компанием идиректорхэм ясовет хэтхэу Аль Мессаби Мохаммед Саиф Хусейн Аль Аре­ефи, Набхан Джихад Мохаммед, Рамель Ибрагим Юсеф.

Ахэр Адыгеим къызыкIэкIуагъэхэр республикэм ОАЭ-м дыриIэ экономикэ зэдэлэжьэныгъэм зызэрэрагъэушъом­бгъущт шIыкIэм тегущыIэнхэу ары.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы инвестиционнэ проектыр Адыгеим щыпхырызыщы зышIоигъо трейдер компаниеу «Аль-Фаладж» илIыкIохэр ятIонэрэу тадэжь къызэрэкIохэрэр. Мы илъэсым имэлылъфэгъу Дубай щыкIогъэ экономическэ форумым лъэныкъуитIури язэдэлэжьэныгъэкIэ амалэу щыIэхэм щатегущыIэгъа­гъэх.

Компаниеу «Аль-Фаладж» ипащэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ дэгущыIэхэ зэхъум экологическэу къэбзэ гъомылапхъэхэр ОАЭ-м IэкIэзыгъэхьащт гупчэу Адыгеим щагъэпсыщтым ишIын инвестициехэр къыхалъхьэ зэрашIоигъор джыри зэ къагъэшъыпкъэжьыгъ.

 

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, IэкIыб къэралыгъом дыриIэ зэфыщытыкIэхэм заригъэушъомбгъуным республикэр фэхьазыр. Мы проектыр гъэхъагъэ хэлъэу республикэм зыщыпхыращыкIэ, Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъо къыщигъэуцугъэ пшъэрылъхэм зэу ащыщыр – республикэм IэкIыб къэралыгъохэм товарэу аIэкIигъахьэрэр нахьыбэ шIыгъэныр – зэшIохыгъэ хъущт. Экологическэу продукцие къабзэ къыдэзыгъэкIырэ ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм аIэкIэзыгъэхьэрэ дунэе статус джащыгъум Адыгеим иIэ хъущт.

 

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, республикэм экспорт, инвестиционнэ амал шIукIаехэр иIэх. Урысые Федерацием ишъолъырхэр зыпштэкIэ, инвестициехэр къызэрахалъ­хьэ­рэмкIэ Адыгеим рейтингым я 24-рэ чIыпIэр щиубы­тыгъ. ХэбзэихъухьанымкIэ шапхъэхэр зыпкъ игъэуцогъэнхэм, бизнесымкIэ амалхэр зэхэщэгъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофхэр республикэм щылъагъэкIуатэх. Джащ фэдэу мы аужырэ уахътэм гъомылэпхъэ шъхьаIэхэр нахьыбэу къыдагъэкIы хъугъэ. Адыге­им ипащэхэм непэкIэ пшъэ­ры­лъэу зыфагъэуцужьырэр IэкIыб къэралыгъохэм товарэу аIэкIагъахьэрэр нахьыбэ шIыгъэныр ары. Хэгъэгум иэко­но­микэ ащ хэхъоныгъэ ригъэ­шIыщт.

«ЛъэныкъуитIуми мы проектышхор агъэцакIэ ашIоигъу. ПIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ зэдэлэжьэныгъэ IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм адытиIэным тыфэхьазыр. ФашIэ зиIэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIынкIэ опыт тиI. Республикэм экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ гъомылэпхъэ къабзэхэм якъыдэгъэкIын мэхьанэшхо раты. Ащ фэдэ шIуагъэхэр къэтыухъумэн фае», — хигъэ­унэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Инвесторхэм къызэраIуагъэм­кIэ, компаниеу «Аль-Фаладж» зыфытегъэпсыхьагъэр КъокIыпIэ Благъэм органическэ продукциер къыщыдэгъэкIыгъэныр ыкIи щыIугъэкIыгъэныр ары. Ежь компанием ыцIи ар къыхэщы. Шапхъэхэм адимыштэрэ гъомы­лап­хъэхэр зэрагъэфедэрэм къы­хэкIырэ узхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ ОАЭ-м зэрихьэрэ къэралыгъо политикэм къыдыхэ­лъытагъэу экологическэу къэбзэ продукцием икъыдэгъэкIын непэкIэ зигъо Iофыгъоу щыт.

Ащ епхыгъэу компаниеу «Аль-Фаладж» гухэлъэу иIэр дунаим ихэгъэгу зэфэшъхьаф­хэу мэкъу-мэщымкIэ хэхъоныгъэ зышIыгъэхэм гупчэшхохэр ащигъэпсынэу ары. Инвесторхэм яшIошIкIэ, Адыгеири джащ фэдэ республикэу щыт. Республикэм проектышхор щырагъэжьэщт, ОАЭ-м экологическэу къэбзэ продукциер IэкIэзыгъэхьащт апэрэ гупчэр ащ щагъэпсыщт.

«Проектым ипхырыщынкIэ Адыгеир къызкIыхэтхыгъэр инвестициехэр къыхэплъхьанкIэ, зыдэщыIэ чIыпIэмкIэ Iэрыфэ­гъоу зэрэщытыр, къэзыуцухьэрэ дунаир зэрэкъабзэр, индустриальнэ чIыпIэхэм зэрапэчыжьэр ары», — хигъэунэфыкIыгъ Рамель Ибрагим Юсеф.

Урысыемрэ Зэхэт Араб Эмиратхэмрэ яIэкIыб къэрал политикэ зэфыщытыкIэхэр зэрагъэпытэщтым, пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ язэдэлэжьэныгъэ зызэриушъомбгъущтым яцыхьэ зэрэтелъыр лъэныкъуитIуми къаIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу проектым мэхьанэшхо зэриIэр, хэгъэгуитIуми япащэхэм япшъэрылъхэмрэ ягухэлъхэмрэ зэрэзэтефэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

ЗэдэгущыIэгъум икIэуххэм атетэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм япащэхэм пшъэ­рылъ афишIыгъ проектым ипхырыщынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу. Гупчэшхор Теуцожь индустриальнэ паркым щыгъэпсыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ахэплъагъэх. Ащ нэмы­кIэу инвесторхэм республикэм иагропредприятиехэу зигъомылапхъэхэр IэкIыб къэралыгъохэм аIэкIэзыгъэхьан зылъэкIыщтхэм ащыIэнхэу игъо афалъэгъугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку