РУС АДЫГ

ИIэнатIэ Iухьагъ

19.06.2018

Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн районым» иадминистрацие ипащэу хадзыгъэ Аулъэ Рэщыдэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, районым щыпсэурэ нахьыжъхэр, цIыф гъэшIуагъэхэр, нэмыкIхэри.

Аулъэ Рэщыдэ иIэнатIэ зэрэIухьагъэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр къызыратыжь нэуж икандидатурэ дезыгъэштэгъэ пстэуми зэрафэразэр къыIуагъ. Районым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм цыхьэу къыфашIыгъэр къыгъэ­шъыпкъэжьыным зэрапылъыщтыр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Район администрацием ипэщэгъэ Мэрэтыкъо Аслъан гущыIэр зыратым, илъэс пчъагъэхэм къыготыгъэ иIофшIэгъухэм, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къы­фэхъугъэ республикэм ипащэхэм зэрафэразэр ариIуагъ. ПэщакIэу хадзыгъэм фэгушIуагъ, муниципалитетым хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм фэлэжьэнэу фэлъэIуагъ.

Шэуджэн районым ицIыф гъэшIуагъэ­хэр, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу езы­гъэжьэгъэ пэщакIэм бэкIэ зэрэщыгугъхэрэр зэкIэми къыхагъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, районым ипэщагъэу Мэрэтыкъо Аслъан рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх. Ащ иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэцэкIагъэр къыIуагъ, республикэм итын лъапIэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр фигъэшъошагъ. Псыр къызеум районым щыпсэухэрэр зэкъотхэу гумэкIыгъом зэрэпэуцужьыгъэхэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Муниципалитетым ипащэу хадзыгъэ Аулъэ Рэщыдэ иIофшIакIэкIэ цIыфхэм дэгъоу ашIэ, районым гумэкIыгъоу илъхэм, ахэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэрэхъущт амалхэм ар ащыгъуаз. ЦIыфхэм цыхьэу къыфашIыгъэр къыгъэшъыпкъэжьынэу тыщэгугъы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Районым хэхъоныгъэхэр ешIых нахь мышIэми, щыкIагъэхэри джыри зэрэщыIэхэр республикэм и ЛIышъхьэ къы­Iуагъ. Инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэр, инфраструктурэ проектыкIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр пэщакIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщхэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным, ахэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, зэрифэшъуашэу яфэIо-фашIэхэр афэгъэ­цэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо яI. Мы лъэныкъомкIэ администрацием Iофышхо ышIэнэу къыпыщылъ. Джащ фэдэу районым исанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэныр, демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет, псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ нахьышIу шIыгъэнхэр, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэныр, къэралыгъо программэхэм цIыфхэр ахэгъэлэжьэгъэнхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэх, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Цыхьэ къыфэзышIыгъэхэу республи­кэм и ЛIышъхьэ, районым щыпсэурэ цIыфхэм Аулъэ Рэщыдэ рэзэныгъэ гущыIэхэр нэужым апигъохыгъэх.

Джа мэфэ дэдэм джырэ уахътэ гъэцэ­кIэжьынхэр зыщыкIорэ Шэуджэн район сымэджэщым КъумпIыл Мурат щыIагъ, IофшIэнхэр зынэсыгъэм зыщигъэгъо­загъ.

УФ-м и Президент иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ сомэ миллион 11,2-р сы­мэ­джэщым игъэцэкIэжьын пэIуагъэхьанэу фатIупщыгъ. IофшIэнхэр шышъхьэIум аухынхэу агъэнафэ.

— Ахъщэу сымэджэщым къыфатIупщыгъэр зэрифэшъуашэу гъэфедэгъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. —IэзапIэм чIэлъ сымаджэхэм шэпхъэшIу­хэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу ядгъэгъотыныр типшъэрылъ.

IэпыIэгъу псынкIэм иподстанциеу Шэуджэн район сымэджэщым хэтым иIофшIэн зэрэзэхищэрэр джащ фэдэу КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъ. Джэ­джэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ районхэр ащ епхыгъэх. ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэм ялъытыгъэу яIофшIэн зэхащэнэу мыщ щылажьэхэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къяджагъ.Возврат к списку