РУС АДЫГ

ЕгъэшIэрэ машIом» дэжь

22.06.2018

Тыгъуасэ, мэкъуогъум и 22-м, Хэгъэгу зэошхор къызежьагъэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ лIыхъужъхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ итемыр лъэныкъом щыIэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспекторэу Сергей Дрокиныр, АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Парламент идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри.

Гукъау нахь мышIэми, мы зэо мэхъаджэм хэлэжьагъэхэ ыкIи ТекIоныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэхэ лIыхъужъхэм япчъагъэ илъэс къэс нахь макIэ мэхъу. Зэхахьэм къекIолIагъэхэм яхэгъэгу къаухъумэзэ заом хэкIодагъэхэ тидзэкIолIхэм шъхьащэ афашIыгъ, зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх, «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.Возврат к списку