РУС АДЫГ

ИшIэжь агъэлъэпIагъ

17.07.2020

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум иапэрэ тхьамэтагъэу, РСФСР-м изаслуженнэ юристэу Делэкъо Ерстэм Мэджыдэ ыкъом тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу мыжъобгъурэ шIэжь мыжъорэ къыфэзэIуахыгъэх. Ар псаугъэмэ бэдзэогъум и 31-м ыныбжь илъэс 90-рэ хъущтыгъэ.

ШIэжь зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу щытыгъэ, почетнэ отставкэм щыIэ Трахъо Аслъан, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр, хьыкум сообществэм ипащэхэр ыкIи илIыкIохэр, Делэкъо Ерстэм иунагъо щыщхэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэм ипэублэм Делэкъо Ерстэм ищыIэныгъэ гъогу къытегущыIагъэх. Хэбзэгъэуцугъэр республикэм щыгъэпытэным пае ащ ышIагъэр гъунэнчъ. Къыхихыгъэ сэнэхьатым фэшъэпкъэу лэжьагъэ. Илъэс 35-м ехъурэ ар прокуратурэм, хьыкум системэм Iоф ащишIагъ.

ИкIэлэцIыкIугъо зэо илъэс къинхэм атефагъ. Гурыт еджапIэр къызеухым сэнэхьат гъэнэфагъэ зэригъэгъотыгъ, нэужым Саратов дэт юридическэ институр дэгъу дэдэу къыухыгъ. Къызщыхъугъэ Теуцожь районым ипрокуратурэ следователэу щылэжьагъ. Адыгэ автоном хэкум ипрокурор игуадзэ нэсыгъ. 1982-рэ илъэсым, мэкъуогъум, Адыгэ хэкум инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо Ерстэм Адыгэ автоном хэкум ихэку хьыкум итхьаматэу щыхадзыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Делэкъо Ерстэм Iофэу ышIагъэм осэшхо фишIыгъ, статусыкIэ зиIэ хъугъэ республикэр ылъэ пытэу теуцонымкIэ шIуагъэ къытэу зэрэлэжьагъэр къыхигъэщыгъ.

— Ерстэм Мэджыдэ ыкъор исэнэхьат хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм дакIоу, игъусэхэмкIи упчIэжьэгъоу щытыгъ. Ащ къэралыгъом, республикэм апашъхьэ гъэхъагъэу щыриIэхэр тын зэфэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. ЩытхъуцIэу «РСФСР-м изаслуженнэ юрист», медальхэу «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» ыкIи «IофшIэным иветеран» зыфиIохэрэр къыфагъэшъошагъэх. Делэкъо Ерстэм IофшIэгъэшхоу иIэм ишIуагъэкIэ непэ республикэм ихьыкум системэ хэхъоныгъэхэр ешIых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Делэкъо Ерстэм зыщыпсэущтыгъэ унэм мыжъобгъур къыщызэIуахыгъ, ащ пэмычыжьэу шIэжь мыжъори агъэуцугъ. Мы пстэуми кIэщакIо афэхъугъэр АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт ары. Ащ дырагъэштагъ хьыкум сообществэм, республикэм ыкIи къалэм ихэбзэ къулыкъухэм, унэм щыпсэухэрэм.

— ИлъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ зэлъашIэрэ юристэу, сэнаущыгъэшхо зыхэлъ зэхэщакIоу, илъэс пчъагъэрэ Iоф зыдэсшIэгъэ Делэкъо Ерстэм Мэджыдэ ыкъом идунай ыхъожьыгъ. Опытэу, шIэныгъэу IэкIэлъхэмкIэ тэ, специалист ныбжьыкIэхэм, къыддэгуащэщтыгъ. ИщыIэныгъэ гъогу законым, цIыфхэм яфитыныгъэ къэухъумэгъэным фэIорышIагъ, — къыIуагъ Шумэн Байзэт.

Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэх ыкIи непэ къытхэмытыжь Ерстэм гущыIэ дэхабэ къыфаIуагъ Владимир Нарожнэм, Трахъо Аслъан, хьыкум корпусым иветеранхэм.

ИшIэжь зыгъэлъапIэрэ, къэзыухъумэрэ республикэм ипащэхэм ыкIи АР-м и Апшъэрэ хьыкум зэрафэразэр къыIуагъ ащ икIалэ. Зэхахьэм икIэух къэзэрэугъоигъэхэм мыжъобгъум къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.Возврат к списку