Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

05.04.2018

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр Урысыем зэнэкъокъуныгъэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ ыкIи Урысые Федерацием а лъэныкъомкIэ 2018 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ лъэпкъ планэу иIэр гъэцэкIэгъэнымкIэ апшъэрэ мэхьанэ зэратырэ лъэныкъохэу Урысые Федерацием ишъолъырхэм ащагъэцакIэхэрэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр ары.

Владимир Путиным зэхэсыгъор къызэIуихызэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэфагъэрэ шъыпкъагъэрэ зыхэлъ зэнэкъокъур экономикэмрэ технологиехэмрэ яхэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъапсэу щыт, хэгъэгур гъэкIэжьыгъэнымкIэ, щыIэныгъэм илъэныкъо пстэухэмкIи псынкIэу ыпэ лъыкIотэнхэмкIэ ащ гугъэпIэ инхэр епхыгъэх.

«Хэгъэгум псынкIэу хэхъоныгъэ ышIыным пае экономическэ шъхьафитыныгъэ щыIэн, зэнэкъокъуныгъэр нахь лъэгэпIэ иным тещэгъэн фае. МыщкIэ хабзэр зыIэ илъхэм бэ ялъытыгъэр, ау IофшIэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр тэрэзэу зэхэщэгъэнхэмкIэ, предпринимательствэм къытефэрэр тэрэзэу ыгъэцэкIэнымкIэ ежь бизнесми пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ ехьы, — къыIуагъ Владимир Путиным. — 2017 — 2020-рэ илъэсхэмкIэ лъэпкъ планым отраслэ гъэнэфагъэхэр къыделъытэх, зэнэкъокъуныгъэм хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъохэри къыщегъэнафэх. Шъолъыр пэпчъ зэрыгъозэщт лъэныкъохэр фэгъэнэфэгъэнхэ фае».

Къэралыгъом ипащэ зэрилъытэрэмкIэ, пэщэныгъэ зехьэгъэным, Iофхэм ягъэзекIон купкIэу яIэми зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэн фае, хабзэм икъулыкъухэм яIофшIэн лъэныкъуакIэхэр къыщыдалъытэнхэ, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ мылъкум игъэзекIон шIуагъэу къытырэм зыкъырагъэIэтын, предпринимательхэр Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм кIэщакIо афэхъунхэмкIэ зэрар къэзыхьыхэрэр дагъэзыжьынхэ фае. Джащ фэдэу бизнес цIыкIури къэралыгъо, муниципальнэ заказхэмрэ фэIо-фашIэхэмрэ ягъэцэкIэн нахь игъэкIотыгъэу ахэлэжьэшъуным иамал егъэгъотыгъэным ипшъэрылъ Владимир Путиным къыгъэуцугъ.

Iофыгъохэм атегущыIэхэ зэхъум зэнэкъокъуныгъэм къыкIичынымкIэ зизэрар къакIохэрэр зэхафыгъэх, 2020-рэ илъэсым лъэгапIэу зынэсыщтхэмкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыдалъытагъэх.

Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бэдзэр зэфэшъхьафхэм зэнэкъокъу тэрэз азыфагу илъынымкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт. Джащ фэдэу Iофхэр гъэпсыгъэхэ зыхъукIэ, товархэм, IофшIэнхэм, фэIо-фашIэхэм ауасэ къыкIичыщт, къэралыгъоми бюджет мылъкур кIиугъоен ылъэкIыщт. ХэбзэгъэуцугъэхэмкIэ я 5-рэ антимонопольнэ пакетым амал къытыщт «цифровой» картелькIэ зэджагъэхэм нахь шIуагъэ хэлъэу апэуцужьынхэмкIэ.

Зэфагъэ хэлъэу субсидиехэр атегощэгъэнхэм, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным яшIогъэшхо къэкIощт IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ.

Зэхэсыгъом илъэхъан зигугъу къэтшIыгъэ IофтхьабзэхэмкIэ хабзэм икъулыкъухэм тапэкIи Iоф зэрашIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр агъэунэфыгъэх. 2018-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м нэс экономикэм иотраслэхэм зэнэкъокъуныгъэм зыщягъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофтхьабзэхэу зэшIуахыщтхэр ухэсыгъэнхэ фае, джащ фэдэу Урысые Федерацием ишъолъырхэм атегъэпсыхьэгъэ гъогу картэкIэ зэджагъэхэри гъэцэкIэгъэн фае. Ящэнэрэ лъэгапIэм къыхеубытэх шъолъыр пэпчъ зэнэкъокъуныгъэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэр.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо зэрэхэлэжьагъэм икIэуххэм япхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ Владимир Путиным къыгъэуцугъэ стратегическэ пшъэрылъхэм мэхьанэшхо зэряIэр ыкIи ахэр уахътэм диштэу зэрэщытхэр. Компаниехэмрэ ахэм игъоу алъэгъухэрэмрэ нахьыбэ зыхъухэкIэ, ежь компаниехэми товархэм ауасэ къыкIырагъэчыщт, анахьэу социальнэ мэхьанэ зиIэ бэдзэрхэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI.

«Зэнэкъокъуныгъэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ республикэм гъэхъэгъэ гъэнэфагъэхэр щытшIыгъэх. Ау лъэныкъо зырызхэмкIэ пчъагъэхэм тагъэразэрэп. Къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм атегъэпсыхьагъэу Урысые Федерацием зэнэкъокъуныгъэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ лъэпкъ планым диштэу Iофтхьабзэхэм язэшIохын лъыдгъэкIотэщт. Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, Адыгеим а лъэныкъомкIэ ищыкIэгъэ амалхэр едгъэгъотынхэр типшъэрылъ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным ахэр лъапсэ фэхъущтых», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъоу зэнэкъокъум Урысыем зыщегъэушъомбгъугъэным иIофыгъохэм афэгъэхьыгъагъэу Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэрищагъэм икIэуххэм къатегущыIэзэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ зэнэкъокъум зызэрэрагъэушъомбгъущт шапхъэхэм зэратехьащтхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофхэм Адыгеим лъэшэу анаIэ зэращатырагъэтырэр.

«Зэнэкъокъухэм зягъэушъомбгъугъэным, антимонопольнэ хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытэгъэ сатыухэм язэхэщэн, предпринимательствэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным иамалхэр зехьэгъэнхэм, бизнесым икъэралыгъо заказхэр нахьыбэ шIыгъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзабэ Адыгеим щызетэхьэ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегъэпсыхьагъэу 2017-рэ илъэсым сомэ миллион 432-рэ хъурэ къэралыгъо IэпыIэгъу республикэм къыIукIагъ. Агро-бизнес инкубаторэу агъэпсырэм гъэрекIо резиденти 6 щызэхащагъ, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ уасэхэмкIэ ахэм бэджэндэу производственнэ чIыпIэхэмрэ офисхэмрэ аратыгъэх.

ЧIыпIэхэм къащахьыжьырэ продукциер сатыушIыпIэ инхэм ащыIугъэкIыгъэнымкIэ Iофхэр лъагъэкIуатэх. Зэнэкъокъум бэдзэрхэм защегъэушъомбгъугъэным пае Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, муниципальнэ образованиехэм япащэхэм пшъэрылъ афашIыгъ ермэлыкъхэм язэхэщэнкIэ, республикэм къыщахьыжьырэ продукциер нахьыбэ шIыгъэнымкIэ ыкIи бэдзэрхэм ахэр ащыIугъэкIыгъэнхэмкIэ Iофхэр лъагъэкIотэнхэу. 2017-рэ илъэсым ермэлыкъ 670-рэ зэхащэгъагъ. 2016-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар 23-кIэ нахьыб.

Монополиехэм Iоф зэрашIэрэм цIыфхэм гъунэ лъафыным мэхьанэшхо раты. Бизнесым административнэ пэрыохъухэу ыпэ къикIхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэ, товархэр зыщэфхэрэм ащ идэгъугъэ зэрагъэшIэн, социальнэ мэхьанэ зиIэ бэдзэрхэм уасэхэмкIэ ащызэнэкъокъунхэ зэрэфаем анаIэ атырарагъэдзагъ.

«Товархэр зыщыIуагъэкIырэ бэдзэрхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ язытет, республикэм IофшIэнхэмрэ фэIо-фашIэхэмрэ зэращагъэцакIэхэрэр илъэс къэс ауплъэкIух. Муниципальнэ образованиехэу инвестициехэр нахьыбэу къызыхалъхьэхэрэм ыкIи зэнэкъокъухэм зязыгъэушъомбгъухэрэм фэгъэкIотэныгъэхэр афашIых. Зэнэкъокъухэм зызырагъэушъомбгъукIэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIи нахь зыкъиIэтыщт. Ау мыщ дэжьым мэхьанэ зиIэр товархэу къыдагъэкIыхэрэм, социальнэ лъэныкъом щагъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр, 2018 — 2020-рэ илъэсхэм зэнэкъокъум Урысые Федерацием зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ планэу аштагъэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр гъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу шэпхъэ актхэр республикэм къыщыхахыщтых, отраслэ гъогу картэхэр щагъэхьазырыщтых. Товархэр зыщыIуагъэкIырэ, IофшIэнхэр, фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ бэдзэр гъэнэфагъэхэм зэнэкъокъум зыщягъэушъомбгъугъэным епхыгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм хабзэм иреспубликэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ атырагъэтын зэрэфаер ахэм къащыдэлъытагъ. 2030-рэ илъэсым нэс республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегиер къыхахы зэхъуми зэнэкъокъум изэхэщэн тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэри къыщыдалъытагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку

Наверх