РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

07.02.2018

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ гумэкIыгъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым илIыкIохэм я Урысые зэIукIэу 2017-рэ илъэсым цIыфхэм якъэухъумэнкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьагъэхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэхэм ыкIи 2018-рэ илъэсымкIэ пшъэрылъхэр зыщагъэнэфагъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Московскэ хэкум Правительствэм и Унэу итым зэIукIэр щырекIокIыгъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Администрацие, Урысые Федерацием и Правительствэ, Урысыем и Федеральнэ ЗэIукIэ, Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Совет, гъэцэкIэкIо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм, Урысые Федерацием ишъолъырхэм ялIыкIохэр, Урысыем ошIэ-дэмышIагъэ IофхэмкIэ и Министерствэ игупчэ аппарат ипащэхэр, а министерствэм дэжь щызэхэщэгъэ Общественнэ ыкIи Эксперт советхэм ахэтхэр, ведомствэм иструктурнэ подразделениехэм япащэхэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковым. Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм къэралыгъо системэм хэхьэрэ чIыпIэ ыкIи функциональнэ системэ гуадзэхэм ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэм цIыфхэр ащыухъумэгъэнхэмкIэ Iофышхо зэшIуахыгъ.

«ЧIыпIэ хабзэм илIыкIохэм, мэшIогъэкIуасэхэм, медицинэм иIофышIэхэм, чIыпIэ зэжъу ифэгъэ цIыфхэм якъэгъэнэжьын дэлажьэхэрэм, полицейскэхэм ыкIи нэмыкI къулыкъухэм акIуачIэ зэхэлъэу 2017-рэ илъэсым ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэу, гумэкIыгъохэу къыкъокIыгъэхэм якIэуххэр дагъэзыжьынхэ алъэкIыгъ, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэри зэшIуахыгъэх», — къыIуагъ Владимир Пучковым.

Мы зэIукIэм къыщыхагъэщыгъ Адыгеим ичIыпIэ подсистемэ 2017-рэ илъэсым псыр къазыкIаом шIуагъэ хэлъэу Iофтхьабзэхэр зэрэзэрихьагъэхэр. МЧС-м иминистрэу Владимир Пучковым къыхигъэщыгъ ежь ышъхьэкIэ КъумпIыл Мурат цIыфхэм ящынэгъончъагъэ иIахь зэрэхишIыхьагъэр ыкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъо наградэр къыритыжьыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: 2017-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образовании 4-мэ япсэупIэ 14-мэ псыр къакIэогъагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ сомэ миллиони 9,2-рэ мылъку IэпыIэгъу зэрар зыхьыгъэ унагъохэм аратыгъагъ. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд щыщэу зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу сомэ миллиони 123-рэ къафатIупщыгъагъ, гумэкIыгъом икIэуххэм ядэгъэзыжьынкIэ къызфагъэфедэнэу.

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи ахэм якIэуххэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ чIыпIэ къулыкъоу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофэу ышIэрэм икIэуххэр бэмышIэу Мыекъуапэ щызэфахьысыжьыгъэх. Джащыгъум Адыгеим и ЛIышъхьэ структурэ гъэнэфагъэхэм япащэхэм пшъэрылъ къафишIыгъагъ псыр къыдэмыкIыным, цIыфхэм зэрар амыхьыным афытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр зэшIуахынхэу. Анахьэу ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр къуладжэхэр игъом укъэбзыгъэнхэр, дамбэхэр гъэпытэгъэнхэр, къулыкъу зэфэшъхьафхэм зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыр нахь гъэпытэгъэныр.

«ТапэкIэ ащ фэдэ гумэкIыгъо къэмыхъужьыным, амал зэриIэкIэ цIыфхэр щынэгъончъэу псэунхэм апае зэкIэ тфэлъэкIыщтыр тшIэн фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ащ фэдэ къулыкъухэм яIофшIэн нахь тэрэзэу зэхэщэгъэным инэу анаIэ щытырагъэты. Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм къапкъырыкIыхэзэ, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ епхыгъэ Iофтхьабзэхэр чэзыу-чэзыоу зэшIуахых. Мы аужырэ илъэси 5-м машIом нахь макIэу зыкъыщиштагъ, псыуцупIэхэм ыкIи гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъи къыкIичыгъ. «Система-112-р» зыфиIорэм изэхэщэнкIэ IофшIэныр лъэкIуатэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

 Возврат к списку