РУС АДЫГ

ЦIыфхэм аIукIагъ, IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэр зэригъэлъэгъугъ

03.07.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ районым зыщэIэм къуаджэу Хьатикъуае ошIэ-дэмышIагъэу къыщыхъугъэм ыуж зэтегъэуцожьын IофшIэнхэр зэрэщылъыкIуатэхэрэр зэригъэлъэгъугъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ошъум ыпкъ къикIыкIэ Хьатикъуае дэт унэ 918-мэ ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ащыщхэм (кIэлэцIыкIу IыгъыпIитIум ыкIи физкультурнэ комплексым) яунашъхьэхэм фыкъуагъэхэр афэхъугъэх. Джащ фэдэу хэтэ 963-мэ ошъум зэрар арихыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ мыщ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр псынкIэу ащызэхащагъэх, зизакъоу псэухэрэм ыкIи гъот макIэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх.

КъумпIыл Мурат агъэцэкIэжьыгъэ объектхэм тыгъуасэ ащыIагъ. Мы уахътэм ехъулIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэу «Родничок» ыкIи «Факел» зыфиIохэрэм унашъхьэхэм язэтегъэуцожьын, псы къечъэхыпIэхэм язэтегъэпсыхьан епхыгъэ IофшIэнхэр ащагъэцэкIагъэх. Мыщ фэдэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх урамэу «50 лет Октября» зыфиIорэм тет фэтэрыбэу зэхэт унэм, физкультурнэ комплексым, Хьатикъое къоджэ псэупIэм иадминистрацие зычIэт унэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ фэтэрыбэу зэхэт унэм щыпсэухэрэм гущыIэгъу афэхъугъ, ахэм ягумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ.

Ошъум ыуж унашъхьэм игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къазэрэфэхъугъэмкIэ, IофшIэнхэр псынкIэу зэрэзэхащагъэмкIэ республикэм ипащэ цIыфхэр къыфэрэзагъэх. Джащ фэдэу къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным ипрограммэ къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт мы унэм псырыкIопIэ шъхьаф къызэрэращэлIагъэр лъэшэу гуапэ ащыхъугъ.

Къоджэдэсхэм къызэраIуагъэмкIэ, гумэкIыгъоу яIэхэм республикэм ыкIи районым япащэхэр сыдигъуи щыгъуазэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ тет. А зэкIэри цIыфхэм дэгъоу зэхашIэ. ХэушъхьафыкIыгъэ рэзэныгъэ гущыIэхэр апагъохыгъэх ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэм ыкIи псэолъэшIхэм.

— ТицIыфхэр зыми щымыкIэнхэр типшъэрылъ шъхьаI, ары хабзэм иIофшIэн анахьэу зыфэгъэхьыгъэр. Ащ дакIоу шъо шъукъыдготыным, къуаджэм щыIакIэу дэлъыр нахьышIу хъуным шъуфэбэнэным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ программэхэр республикэм щытэгъэцакIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ ошъум зэрар зэрихыгъэ Подолянхэм адэжь щыIагъ. Унашъхьэм игъэцэкIэжьынкIэ унагъом псынкIэу IэпыIэгъу фэхъугъэх.

Республикэм ипащэ пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ мылъкумкIэ Хьатикъуае дэт социальнэ псэуалъэхэм ащыщхэм гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх, зэрар зыхьыгъэ нэбгырэ миным ехъумэ IэпыIэгъу афэхъугъэх, ащ сомэ миллион 31-рэ пэIуагъэхьагъ. Ахъщэр аратынымкIэ тхьапэхэм яугъоин джыри лъагъэкIуатэ.

КъумпIыл Мурат зэкIолIэгъэ объектхэм ащыщ нэбгыри 120-мэ (ясельнэ купхэр къыдыхэлъытагъэх) ателъытэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу Хьатикъуае щагъэпсырэр. Псэуалъэм ишIын сомэ миллион 85-м ехъу пэIуагъэхьащт, 2021-рэ илъэсым бжыхьэм атынэу агъэнафэ.

— Къэралыгъом и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащыIэ чэзыухэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэнышхо гъэцэкIагъэ хъугъэ. Мыщ пэIухьащт мылъкур федеральнэ гупчэм къетIупщы, ар шIуагъэ къытэу дгъэфедэным тыпылъын фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку