Пшъэрылъышхо зыгъэцэкIэрэ къулыкъу

21.11.2019

Урысыем ихьакъулахь къулыкъу иIофышIэ и Мафэ ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы структурэм и ГъэIорышIапIэу тишъолъыр щыIэм ипащэу ДышъэкI Адам IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

ДышъэкI Адам тызхэт илъэсым имэзипшI зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм къатегущыIэзэ, республикэм хэхъоныгъэшIухэр зэриIэхэр къыхигъэщыгъ. Зэхэубытэгъэ бюджетыр сомэ миллиард 14-рэ миллиони 186-рэ мэхъу. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар проценти 112-рэ е сомэ миллиардрэ миллион 479,7-рэ мэхъу.

ЧIыпIэ бюджетым мыгъэ сомэ миллиарди 9-рэ миллион 650-рэ рагъэхьагъ. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар проценти 112-рэ е сомэ миллиардрэ миллион 28-рэ мэхъу.

— Илъэс къэс республикэм ыгъэфедэрэ мылъкум хэхъо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — БлэкIыгъэ илъэсхэм хахъоу тшIыгъэхэм яшIуагъэкIэ грантхэр къытфэкIуагъэх, ахэр зищыкIагъэхэ лъэныкъохэм апэIудгъэхьагъэх. МэфэкIымкIэу хэбзэIахь къулыкъум Iоф щызышIэхэрэм сафэгушIо, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу сафэлъаIо.

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, шъолъырым зыпкъитыныгъэ илъыным Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иIахьышхо зэрэхэлъыр ДышъэкI Адам игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи ГъэIорышIапIэм IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэр, ащ ишIуагъэкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъухэрэр хигъэунэфыкIыгъ.Возврат к списку