РУС АДЫГ

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ

11.03.2019

Урысыем иуголовнэ-гъэцэкIэкIо системэ зызэхащагъэр илъэси 140-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Просверниным IукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

Федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэхэ пшъэрылъхэр республикэм иуголовнэ-гъэцэкIэкIо системэ икъулыкъушIэхэм зэрифэшъуашэу зэшIуахынхэу АР-м и ЛIышъхьэ къафэлъэIуагъ, зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм игуапэу къафэгушIуагъ. Мы аужырэ уахътэм ГъэIорышIапIэм иIофшIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр зэришIыгъэхэр, къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэриIэхэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Пшъэрылъхэу зэдытиIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ тиIо зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэным тыфэхьазыр. Ар анахьэу зыфэгъэхьыгъэр бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ыкIи шъолъырым оперативнэ зыпкъитыныгъэ илъыныр арых. Хьапсым чIэфагъэхэм сэнэхьатыкIэхэр зэрагъэгъотынхэмкIэ амалхэр ятыгъэнхэм, ащ къызыдэкIыжьхэкIэ щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Арышъ, ГъэIорышIапIэм а лъэныкъом ынаIэ нахь тыригъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэу ямэфэкI- кIэ къафэгушIуагъэм зэрэфэразэхэр ыкIи шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ инфраструктурэм епхыгъэ Iофыгъуабэр псынкIэу зэшIохыгъэ зэрэхъурэр Александр Просверниным игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, ОМОН-м иIофышIэхэм къулыкъу зыщахьырэ псэуалъэр муниципалитетым зэрием гумэкIыгъуабэ къызыдихьыщтыгъ, джы ар ежьхэм яунае мэхъужьы.

Хьапсым чIэсхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр къафызэIухыгъэнхэм, сэнэхьат гъэнэфагъэ зэрагъэгъотыным ведомствэм ипащэхэм анаIэ тырагъэты. Ащ фэдэ екIолIакIэ гъэфедагъэ зыхъукIэ, бзэджэшIагъэ зезыхьагъэр хьапсым къызычIэкIыжьыкIэ щыIэныгъэм нахь псынкIэу хэгъозэжьын амал иIэщт. ГущыIэм пае, пыдзэфэ пытэхэм ягъэзекIон фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм диштэу хьапсэчIэсхэм хэкIым изы Iахь гъэцэкIэкIо учреждениехэм ащызэхадзын амал яIэным иIофыгъо хэплъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, непэрэ мафэм ехъулIэу ГъэIорышIапIэм епхыгъэхэ учреждении 6–мэ республикэм Iоф щашIэ, ащ щыщэу 2-р – гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тет колониех. ГэIорышIапIэм иматериальнэ-техническэ базэ нахьышIу хъуным, колониехэм къащадагъэкIырэ продукцием ипчъагъэ хэгъэхъогъэным, ашъхьэ аIыгъыжьыным пылъых. Ащ пае зэшIуахырэр макIэп. ГущыIэм пае, хэтэрыкIхэр къызщагъэкIыхэрэ фэбапIэхэу квадратнэ метрэ шъитф фэдиз зэрылъхэр, ахэр зыщаIыгъыщтхэ псэуалъэхэр, щыгъынхэр зыщадыхэрэ цех къызэIуахыгъэх, ахэм нэбгырабэмэ Iоф ащашIэ. Ежь-ежьырэу хьалыгъу агъажъэ, чэтхэр аIыгъых, нэмыкIэу ашIэрэри макIэп. Сомэ миллион 28-рэ фэдиз зыосэ продукцие блэкIыгъэ илъэсым къыдагъэкIыгъ.Возврат к списку