РУС АДЫГ

Зэдэлэжьэныгъэр лъагъэкIотэщт

05.08.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленок» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Александр Джеус тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, АКъУ-м ыкIи МКъТУ-м яректорхэу Мамый Даутэрэ Къуижъ Саидэрэ, кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэм» ипащэ игуадзэу Василий Бабак.

Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэр» зызэхащагъэр бэмышIэу илъэс 60 зэрэхъугъэм пае республикэм и ЛIышъхьэ лагерым ипащэрэ кIэлэегъаджэхэмрэ афэлъэIуагъ яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ тапэкIи лъагъэкIотэнэу. Александр Джеус КъумпIыл Мурат рэзэныгъэ гущыIэхэр къыпигъохыжьыгъэх.

«Орленкэр» тикъэралыгъокIэ сыдигъуи сабыйхэм зызщагъэпсэфырэ ыкIи япсауныгъэ зыщапсыхьэрэ гупчэ анахь дэгъоу щытыгъ ыкIи ащ фэдэу къэнэжьы. Тэ тызыфаер республикэм исабыйхэр нахьыбэу къэралыгъом игъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьыпIэ пэрытхэм ащыдгъэIэнхэу ары. Ар кIэлэцIыкIухэми, ахэм янэ-ятэхэми ашIоигъу. Адыгеимрэ гупчэу «Орленкэмрэ» язэдэлэжьэныгъэ нэмыкI лъэныкъохэри къызэIуехых. КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ IофшIэкIэ амалэу шъуIэкIэлъхэм язэгъэшIэн къафэфедэщт тэ тикIэлэцIыкIу лагерхэми», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъхьафэу игугъу къашIыгъ «Орленкэм» ипащэхэм яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ бэдзэогъу мазэм республикэм щыщ кIэлэцIыкIу 40-мэ ащ зызэрэщагъэпсэфыгъэм, шышъхьэIу мазэм джыри 30 кIощт.

«Тигупчэ — хышIуцIэ Iушъо кIэлэцIыкIу лагерхэу къэралыгъом щызэлъашIэхэрэм ащыщ ыкIи Адыгеим къикIырэ сабыйхэм сыдигъокIи тигуапэу тапэгъокIы. Адыгэ къэралыгъо университетым иреспубликэ естественнэ-хьисап еджапIэу илъэс 15 хъугъэу хьисап сменэ тизыгъэпсэфыпIэ щызэхэзыщэрэм зэфыщытыкIэ дэгъухэр дытиIэх. Мы учреждением ипащэхэм ягукъэкI ишIуагъэкIэ зыцIэ дунаим щыIугъэ математикхэр къетщэлIэнхэ ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэу къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыхэрэм Iофэу адатшIэрэр шэпхъакIэхэм атетщэн тлъэкIыгъ», — къыIотагъ Александр Джеус.

Джащ фэдэу гупчэм ипащэ игугъу къышIыгъ Дунэе кIэлэцIыкIу фестивалэу «Песенка года-2020» зыфиIорэм икIэух зэнэкъокъу лагерым зэрэщыкIуагъэм. Лъэпкъ орэдымкIэ образцовэ ансамблэу «Кубаночка» зыфиIоу Адыгеим икIыгъэм ащ дэгъоу зыкъыщигъэлъэгъуагъ ыкIи а I-рэ шъуашэм илауреат зэрэхъугъэмкIэ дипломыр къыщыдихыгъ.

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ, сэнаущыгъэ зыхэлъхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ, IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъхэмкIэ зэдэгощэнхэмкIэ зэрэзэдэлажьэхэрэр лъыгъэкIотэгъэным имэхьанэ зэрэиныр зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэхэм къыхагъэщыгъ.Возврат к списку