РУС АДЫГ

Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

15.07.2020

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ.

КъызэраIуагъэмкIэ, зэпахырэ узым зызэриушъомбгъурэмкIэ къэгъэлъэгъоныр процент 0,8-рэ мэхъу. Сымаджэхэм япчъагъэ зыщыхэхъуагъэхэр Кощхьэблэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэр арых. Мыекъуапэрэ Теуцожь районымрэ яIофхэм изытет зыпкъ еуцожьы.

Пандемиер зыщыIэм щыублагъэу шъолъырым щыпсэурэ 2308-мэ мы узыр къахагъэщыгъ, хъужьыгъэр нэбгырэ 1868-рэ мэхъу.

Непэрэ мафэм ехъулIэу шъолъырым ит госпиталищым мы узыр къызпыхьэгъэ нэбгырэ 304-мэ ащяIазэх. Реанимацием нэбгыри 10 илъ, зы нэбгырэ ИВЛ-аппаратым пыгъэнагъ. Мы аужырэ мафэхэм коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ нэбгыритIумэ ядунай ахъожьыгъ. БлэкIыгъэ чэщ-зымафэм пневмоние зиIэу, тхьамафэ хъугъэу госпиталым чIэлъыгъэ сымаджэр лIагъэ. Ар Теуцожь районым къыращыгъ, илъэс 75-рэ ыныбжьыгъ. Экспертизэу зэхащэрэм ыуж ащ идунай зэрихъожьыгъэм лъапсэу фэхъугъэр къэнэфэщт.

Росстатым къызэритырэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ (мэзитф пштэмэ), республикэмкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ 111-кIэ нахь макI, ащ дакIоу сабыеу къэхъугъэр 144-кIэ нахьыб. Ау 2019-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мы илъэсым ижъоныгъокIэ ыкIи мэкъуогъу мазэхэм зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ.

— Мыщ фэдэ къэгъэлъэгъонхэм тагъэразэрэп. Ащ къыхэкIыкIэ пандемием къыкIэлъыкIон ылъэкIыщтхэр къыдгурыIоным ыкIи демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным афэшI непэ зэфэхьысыжь тэрэзхэр тшIынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI зиIофшIэн езгъэжьэжьыгъэ предприятиехэм ыкIи организациехэм санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мы аужырэ тхьамэфитIум къыкIоцI уплъэкIун Iофтхьэбзэ 1660-рэ зэхащагъ, мэлылъфэгъум и 29-м щыублагъэу протокол 46-рэ зэхагъэуцуагъ. СатыушIыным фэгъэзагъэхэр арых хэукъоныгъэхэр нахьыбэу къызхагъэщыгъэхэр, Тэхъутэмыкъое районымкIэ —псэолъэшI отраслэр ары.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, нахьыбэрэ сымаджэхэрэр псауныгъэр къэухъумэгъэным, къэралыгъо къулыкъум ыкIи гъомылэпхъэ промышленностым яIофышIэхэр арых.

— Режимэу щыIэм тытекIыжьынымкIэ ящэнэрэ чэзыум непэ тыхэт. Предприятиехэм ыкIи организациехэм яIофшIэн рагъэжьэжьын амал яIэ хъугъэ. Ау ащ къикIырэп санитарнэ шапхъэхэр умыгъэцэкIэнхэр, арышъ пшъэдэкIыжьыр нахь дгъэлъэшын фае, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, экономикэр зэрежьэжьыгъэм къикIырэп зэпахырэ узым зиушъомбгъуным ищынагъо щымыIэжьэу. Ащ къыхэкIыкIэ джыри шэпхъэ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэнхэ фае, анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр нысащэхэм ыкIи хьадагъэхэм ярегъэкIокIын.

Мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъэх Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ архиепископэу Тихонрэ. Коронавирусым зимыушъомбгъуным пае санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр ахэм къыхагъэщыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бэдзэогъум зиIофшIэн езгъэжьэжьыгъэ зекIон отраслэр ары. Туристэу республикэм къакIохэрэм апэгъокIынхэм зэрэфэхьазырхэр гъэунэфыгъэным фэшI IофшIэкIо куп зэхащэгъагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Iоф зышIэрэ организацие 48-м щыщэу 43-р ауплъэкIугъэх. Профильнэ комитетым изэфэхьысыжьхэмкIэ хьакIэщхэм янахьыбэр шапхъэхэм адештэх, хэукъоныгъэу къахагъэщыгъэхэр псынкIэу дагъэзыжьых.

ЗекIохэм япчъагъэ зэрэхахъорэм къыхэкIыкIэ турпредприятиехэм санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм лъыплъэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм гупчэхэу «Орленок» ыкIи «Артек» зыфиIохэрэм защагъэпсэфыным изэхэщэн анахьэу анаIэ тырагъэтынэу къафигъэпытагъ.

Бэдзэогъум и 17-м нэбгырэ 40 хъурэ апэрэ купыр «Орленкэм» кIощт. Путевкабэ медицинэм иIофышIэхэм ясабыйхэм атырагощагъэх. КъыкIэлъыкIощт сменэми кIэлэеджэкIо 40 къыхиубытэнэу агъэнафэ.

Поселкэу Яблоновскэм щыIэгъэ ощхышхом къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын иIофыгъуи зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, унэ 290-мэ псыр акIэуагъ, ахэм ащыщэу 246-мэ ыкIоцI арыхьагъ. Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт къызэриIуагъэмкIэ, ачIэуцогъэ псы кубометрэ мини 3 фэдиз къачIащыгъ, заявкэу яIагъэм ипроцент 33-рэ фэдиз агъэцэкIагъ, IофшIэныр лъагъэкIуатэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ ошIэ-дэмышIагъэр къызщыхъугъэ чIыпIэм кIочIэ ыкIи техникэ тедзэхэр агъэкIуагъэх.Возврат к списку